شیر کنترل گاز پکیج
شیر کنترل گاز پکیج

شیر برقی گاز پکیج های گازسوز در زیر محفظه احتراق قرار دارد و وظیفه آن رساندن و تنظیم جریان گاز پکیج به مشعل می باشد. جنس شیر گاز پکیج از آلومینیوم می باشد و در مدل های مختلف موجود می باشد. شیر گاز شامل یک بوبین تنظیم کننده جریان(مدولاتور) می باشد که با برق (12ولت) کار می کند و دو عدد بوبین که با برق 220 ولت کار می کند که از لحاظ مکانیکی به صورت سری و از لحاظ الکتریکی موازی می باشند

تنظیم شیر کنترل گاز

ماکزیمم محدوده کار=25 میلی بار

مینیمم محدوده کار=15 میلی بار

الف-تنظیم برای حداکثر توان

شیر کنترل گاز پکیج
شیر کنترل گاز پکیج

۱ – جهت بررسی و تنظیم حداکثر توان ، پیج شماره۲ را شل کنید و شیلنگ فشار سنج را به ورودی فشار وصل نمایید.

۲ – ﻟﻮﻟﻪ هوا را ﺟﺪا ﮐﻨﻴﺪ

۳ – ﭘﮑﻴﺞ را در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮان روﺷﻦ ﻧﻤﺎﯾﻴﺪ (ﺷﻴﺮ ﺁب ﮔﺮم را ﺑﺎز ﻧﻤﺎﯾﻴﺪ )

۴ –  ﻓﺸﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻮع ﮔﺎز ﭘﮑﻴﺞ ﺑﺎﺷﺪ   .

۵ – در غیر اﯾﻦ ﺻﻮرت درﭘﻮش را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﻣﻬﺮﻩ  “٣” را ﺑﺎ ﺁﭼﺎر ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ.

تنظیم برای حداقل توان

شیر کنترل گاز پکیج
شیر کنترل گاز پکیج

۱ – ﭘﻴﺞ ﺷﻤﺎرﻩ۲ را ﺷﻞ ﻧﻤﺎﯾﻴﺪ و ﺷﻴﻠﻨﮓ ﻓﺸﺎر ﺳﻨﺞ را ﺑﻪ ﻣﺪﺧﻞ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﺎﯾﻴﺪ

۲ – ﻟﻮﻟﻪ هﻮا را ﺟﺪا ﻧﻤﺎﯾﻴﺪ

۳ – ﭘﮑﻴﺞ را در ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان روﺷﻦ ﻧﻤﺎﯾﻴﺪ و ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﺑﻠﻬﺎ از مدولاتور جدا نمایید.

۴ – ﻓﺸﺎر ورودﯼ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﻧﻮع ﮔﺎز ﭘﮑﻴﺞ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎﺷﺪ در ﻏﻴﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﻬﺮﻩ ﺷﺶ ﮔﻮش،

۵- ﭘﻴﭻ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻤﺎرﻩ ۴ را ﺑﺎ ﭘﻴﭻ ﮔﻮﺷﺘﯽ تنطیم نمایید ، (در ﺟﻬﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪ اﯼ ﺳﺎﻋﺖ فشار کم می شود)

۶- ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﮐﺎر ﭘﻴﭻ ﺷﻤﺎرﻩ ۲ را ﻣﺤﮑﻢ ﻧﻤﻮدﻩ . ﮐﺎﺑﻞ ﻣﺪوﻻﺗﻮ و ﺷﻠﻨﮓ هﻮا ا ﻣﺠﺪدا وﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ

۷ – ﺑﺮاﯼ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎر از ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﺎﯾﻴد.