لیست خطا آریستون اجیس

کد خطاشرح خطا
90 قرمزفعال شدن کلید حرارتی
50/60 زردافت فشار آب مدار گرمایش
60/70 زردخرابی سنسور گرمایش مرکزی
50/70 زردخرابی سنسور آبگرم بهداشتی
70 / زردخطای eeprom
80 زردخطا در برقراری ارتباط بین برد و واسطه های جانبی مورد استفاده
40/50/60/70/80 زردتعداد فشردن دکمه ریست بیش از 5 بار
70 قرمزخطای داخلی برد
قرمزخطا در عملکرد خودکار جرقه زن
50/60/70 زردخرابی الکترود تشخیص شعله
60/70/80 زردنقص در شعله نبود شعله یکنواخت
زردفعال شدن ترموستات دود و یا پرشر سویچ فن

لیست خطا آریستون مدل جنوس اوو Genus Evo

کد خطاشرح خطا
1 01گرم شدن بیش از حد
1 07 و 1 06 و 1 05و 1 04 و 1 03جریان ناکافی
1 08نیاز به پرکردن
3 07و 3 06و 3 05عیب برد
5 01عدم تشکیل شعله
6 01خطای سنسور دود مدلهای CF

لیست کدهای ارور پکیج آریستون مدل اجیس EGIS

کد ارورمعنی کد ارور
۹۰ / قرمزفعال شدن کلید حرارتی (فیوز حد)
۶۰ / ۵۰ / زردافت فشار آب مدار گرمایش
A3 70/60/زردخرابی سنسور گرمایش مرکزی
E 70/50/زردخرابی سنسور آبگرم بهداشتی
۷۰/زردخطای Eeprom
۸۰/زردخطا در برقراری ارتباط بین برد و واسطه های جانبی مورد استفاده
۸۰/۷۰/۶۰/۵۰/۴۰/زردتعداد فشار دادن دکمه ریست بیش از ۵ مرتبه
۷۰/قرمزخطای داخلی برد
قرمزخطا در عملکرد خودکار جرقه زن
۷۰/۶۰/۵۰/زرد
۸۰/۷۰/۶۰/زرد
نقص در شعله نبود شعله یکنواخت
زرددر مدل بدون فن فعال شدن سنسور دود و در مدل فن دار خطا در پرشر سوئیچ

لیست کدهای ارور پکیج آریستون مدل‌های کلاس – کلاس بی – جینوس ۳۶ – جینوس پریمیوم

مدار گرمایش

کد ارورمعنی کد ارور
۱۰۱فعال شدن کلید حرارتی (فیوز حد)
۱۰۲خطا در سنسور فشار آب
۱۰۳عدم گردش یا وجود آب: سرعت افزایش دمای رفت NTC1 بیش از ۷ درجه در ثانیه
A3 104عدم گردش یا وجود آب: سرعت افزایش دمای رفت و یا برگشت NTC2 یا NTC1 بیش از ۲۰ درجه در ثانیه
E 105عدم گردش یا وجود آب: اختلاف دمای رفت و برگشت بیش از ۵۵ درجه در ثانیه
۱۰۶عدم گردش یا وجود آب: دمای رفت ۱۰C درجه کمتر از دمای برگشت
۱۰۷عدم گردش یا وجود آب: دمای رفت ۳۰ درجه کمتر از دمای برگشت
۱۰۸افت فشار آب مدار گرمایش به زیر مقدار حداقل موجود
۱۰۹افزایش فشار سیستم به بیش از ۳ بار
۱۱۰خطا در NTC رفت گرمایش
۱۱۲خطا در NTC برگشت گرمایش
۱۱۴خطا در سنسور بیرونی (قطع یا اتصال کوتاه)
۱۱۶قطعی سنسور گرمایش از کف
۱۱۸خطا در خواندن دمای سنسور رفت یا برگشت
۱p1عدم گردش یا وجود آب: سرعت افزایش دمای رفت NTC1 بیش از ۷ درجه در ثانیه
۱p2عدم گردش یا وجود آب: اختلاف دمای رفت و برگشت شوفاژ بیش از ۵۵c درجه در ثانیه
۱p3عدم گردش یا وجود آب: دمای رفت ۱۰c درجه کمتر از دمای برگشت
۱p4افت آب مدار گرمایش: نیاز به پر کردن

مدار آب گرم مصرفی

کد ارورمعنی کد ارور
۲۰۱اشکال در NTC مصرفی
۲۰۲اشکال در سنسور دمای پایینی منبع ذخیره خورشیدی
۲۰۳اشکال در NTCمنبع ذخیره
A3 204اشکال در سنسور کلکتور خورشیدی
E 205اشکال در سنسور ورودی سیستم خورشیدی
۲۰۷گرم شدن بیش از حد کلکتور خورشیدی
۲۰۸پایین بودن دمای کلکتور خورشیدی
۲۰۹گرم شدن بی از حد منبع ذخیره

برد اصلی

کد ارورمعنی کد ارور
۳۰۱خطا در برد صفحه نمایش
۳۰۲اختلال در ارتباط بین برد اصلی و صفحه نمایش
۳۰۳خطا در برد اصلی
A3 304فشار دادن دکمه ریست بیش از ۵ مرتبه در ۱۵ دقیقه
E 305.6.7خطا در برد اصلی تجهیزات جانبی
۴۰۱اختلال در عملکرد مودم
۴۰۶اختلال در عملکرد مودم
۴۰۷خطا در سنسور اتاقی احتراق و تشخیص شعله
۵۰۱عدم وجود شعله
۵۰۲عدم تشخیص شعله در زمان فعال بودن شیذر گاز
۵p1عدم موفقیت در تشکیل شعله (با اول)
۵p2عدم موفقیت در تشکیل شعله (بار دوم)
۵p3یکنواخت نبودن شعله
۵p4سه مرتبه تکرار جدا شدن شعله

ورود هوا / خروج محصولات احتراق

کد ارورمعنی کد ارور
۶۰۱فعال شدن ترموستات دود (در نوع محفظه احتراق باز)
۶۰۲فعال شدن ترموستات دود
۶۰۴سرعت پایین فن یا عدم عملکرد پرشر سوییچ دود
A3 607فعال باقی ماندن پرشر سوییچ دود
E 6p1تاخیر در بسته شدن پرشر سوییچ دود
۶۱۲عدم عملکرد پرش سوییچ دود در زمان روشن شدن فن
۷۰۱باز یا اتصال کوتاه شدن سنسور رفت حرارتی ناحیه ۲
۷۰۲باز یا اتصال کوتاه شدن سنسور برگشت حرارتی ناحیه ۲
۷۰۳باز یا اتصال کوتاه شدن سنسور رفت حرارتی ناحیه ۳
۷۰۴باز یا اتصال کوتاه شدن سنسور برگشت حرارتی ناحیه ۳
۷۰۶افزایش بیش از حد دما در ناحیه ۲

لیست کدهای ارور پکیج آریستون مدل گنیا ماکسی

کد ارورمعنی کد ارور
۸۰افزایش بیش از حد (فیوز حد)
۷۰/۸۰عدم تشکیل یا تشخیص شعله
۶۰/۸۰فعال شدن سیستم ضد یخ زدگی (مرحله اول روشن شدن پمپ)
A3 60/70فعال شدن سیستم ضد یخ زدگی (مرحله دوم روشن شدن پمپ و مشعل)
E 60/70/80نشتی مدار آب (اختلاف بین سنسور های رفت و برگشت اصلی بیش از ۴۰ درجه سانتی گراد)
۵۰نشتی مدار آب (اختلاف بین سنسور های رفت و برگشت اصلی بیش از ۱۰ درجه سانتی گراد)
۵۰/۷۰باز بودن مدار NTC ثانویه آب گرم بهداشتی
۵۰/۷۰/۸۰باز بودن مدار NTC اصلی آب رفت
۵۰/۶۰/۸۰باز بودن مدار NTC اصلی آب برگشت
۵۰/۶۰/۷۰مدار NTC اصلی آب برگشت (اتصال کوتاه ) است
۴۰/۷۰تلاش برای احتراق در زمان کار کردن مشعل
۴۰/۶۰خطای فیوز ۱/۲۵ برد اصلی یا کابل ارتباطی آن
۴۰/۶۰/۸۰نبودن جریان هوا توسط فن (اتصال پرشر سوئیچ دود پس از گذشت ۱ دقیقه از صدور فرمان کار کردن فن هنوز برقرار نشده است)
۴۰/۶۰/۷۰خطای پرشر سوئیچ دود
۴۰/۵۰/۸۰باز بودن مدار NTC اصلی آبگرم
۴۰/۵۰/۷۰/۸۰دمای بیش از حد داخل منبع بیش از ۸۰ درجه
۳۰اشکال در برقراری ارتباط بین دو برد