نمونه سوالات فنی حرفه ای پکیج شوفاژ گازی(3)

نمونه سوالات فنی حرفه-ای پکیج شوفاژ گازی
نمونه سوالات فنی حرفه-ای پکیج شوفاژ گازی

سوالات امتحان دوره پکیج شوفاژ گازی فنی حرفه ای جهت استفاده کارآموزان محترم توسط وبسایت سوفاژ سانترال تدوین شده است.

1حداقل فشار لازم درمدار گرمایش برای آنکه کلید حداقل فشار آب اجازه شروع کار دستگاه را بدهد چه مقدار است ؟
الف8/0  بار
ب4/0  بار
ج5/1  بار
د3 بار
  
2هرگاه در حالت گرمایش پکیج روشن شود ولی رادیاتورها گرم نشوند علت چیست؟
الفمسیر بای پس ایراد دارد
بلوله های مدارگرمایش مسدود است
جمسیر گرمایش هوا گرفته است
دمسیر بای پس ایراد دارد و لوله های مدارگرمایش مسدود است  و  مسیر گرمایش هوا گرفته است
  
3مبدل دو منظوره شامل دو مسیر حرکت سیال می باشد و از داخل یکدیگر عبور می کنندکه مسیر وسط مربوط به…………….. و مسیر اطراف مربوط به ………………… می باشد
الفآب گرمایش – آب مصرفی
بآب مصرفی – آب گرمایش
جآب مصرفی – آب مصرفی
دآب گرمایش- آبگرمایش
  
4محل قرارگیری NTC آب گرم مصرفی در پکیج دومبدله درکجا می باشد ؟
الفخروجی مبدل اصلی
بورودی مبدل ثانویه
جخروجی مبدل ثانویه
دورودی مبدل اصلی
  
5در دودکش دوجداره قطر لوله های داخلی و خارجی به ترتیب از راست به چپ برابر چند میلی متر است؟
الف60- 100
ب80- 125
ج80- 150
د100- 60
6علت بالا رفتن فشار آب درحالت گرمایش به کدامیک از موارد زیر مربوط نمی باشد؟
الفعدم اتصال صحیح ارت دستگاه
بعدم فشارباد منبع انبساط
جگرفتگی شیلنگ منبع انبساط و مدار
دبالا بودن فشار گاز شهر
  
7مقدار co2 در آنالیز احتراق پکیج بر حسب درصد به کدام عدد نزدیکتر است ؟
الف5
ب9
ج15
د18
  
8علت افزایش یا کاهش فشار مدار اولیه کدام مورد نیست  ؟
الفنشت آب درمدارگرمایش
باشکال در شیرپرکن دستی
جاشکال درمبدل ثانویه
داشکال در فلومتر
  
9ولتاژ لازم برای بوبین های شیر گاز پکیج چند ولت می باشد؟
الفAC   220
بDC  80
جAC   110
دDC  300
  
10کدام گزینه صحیح است
الفدر پکیج هنگام باز شدن یک شیر بهداشتی مسیر گردش آب رادیاتور باز می ماند
بترموستات جزء وسایل نشان دهنده است
جدر پکیج هنگام باز شدن یک شیر بهداشتی مسیر گردش آب رادیاتور بسته می شود
دفشارسنج جزء وسایل کنترل کننده است
11حداقل فاصله پکیج باید از دیوار مجاور طرفین ………………..باشد
الف5 سانتی متر
ب10 سانتی متر
ج15 سانتی متر
د20 سانتی متر
  
12قطر مناسب دود کش جهت پکیج های با محفظه احتراق باز کدام است ؟
الف15 سانتی متر
ب10 سانتی متر
جتبدیل 6 به 10
ددود کش Co – axial
  
13حداقل ارتفاعی که کلاهک دودکش باید از جان پناه بالاتر باشد کدام است ؟
الفحداقل 10 سانتی متر
بهمتراز باشد
جحداکثر 20 سانتی متر
دحداقل 60 سانتی متر
  
14زمانی که فلوسوئیچ خراب است کدام حالت اتفاق می افتد ؟
الفدستگاه در حالت گرمایش  روشن نمی شود
بفشار دستگاه بالاو پائین می شود
جدستگاه در حالت آبگرم مصرفی روشن نمی شود
دپکیج صدا میدهد
  
15برای تنظیم دبی آب معمولا از کدام یک از شیرهای زیر استفاده می شود؟
الفشیر ربع گرد توپی
بشیر سماوری
جشیر فلکه کشویی
دشیر فلکه بشقابی
16کدام مورد در اثر احتراق ناقص گاز طبیعی بوجود می آید؟
الفCO
بCO2
جH2O
دFA
  
17ترمومتر و مانومتر به ترتیب نشان دهنده کدامیک ازکمیتهای فیزیکی سیال است؟
الففشار- درجه حرارت
بدرجه حرارت- فشار
جگرما – فشارنسبی
دفشار نسبی – گرما
  
18ترموستات دودکش یک ترموسوئیچ حرارتی است که ازنوع معمولا ………می باشدودر دمای C° 72  کنتاکت آن………می شود.
الفباز – بسته
ببسته- باز
جباز- ثابت
دثابت -بسته
19کدام گزینه می تواند دلیل پوسیدگی مبدل اولیه باشد؟
الفرسوبات زیاد
بوجود شعله خیلی کوتاه
جوجود شعله آبی رنگ
دپایین بودن سختی آب
20در مورد وظیفه مخزن انبساط بسته در پکیجها کدام مورد نا صحیح است ؟
الفکنترل انبساط آب درسیستم گرمایش
بایجاد فشار لازم در دهانه مکش پمپ
جتامین کسری آب سیستم گرمایش
دتامین کسری فشار اب گرم
  
21وظیفه NTC  چیست ؟
الفاندازه گیری درجه حرارت بوسیله مقاومت با ضریب حرارتی مثبت
بقطع کردن جریان شیر گاز در صورتیکه دمای مُبدل از ْ100 کمتر باشد
جمیزان ورودی و خروجی آب از مُبدل را کنترل می کند
داندازه گیری درجه حرارت و کنترل آن بوسیله مقاومت با ضریب حرارتی منفی
  
22برای جبران افت فشار در سیستم لوله کشی و رادیاتورها و مبدل اصلی از کدام وسیله استفاده می شود؟
الفشیر سه راهه
بشیر هواگیری
جشیر برقی
دپمپ جریانی مدار
  
23کدام محل برای نصب پکیج مناسب نیست ؟
الفاتاق خواب
بکارخانه ها
جسالن ورزش
درستوران ها
  
24حداقل طول عمودی دودکش نصب شده بر روی پکیج های با محفظه احتراق باز کدام است؟
الف35  سانتی متر
ب40 ساتنتی متر
ج15 سانتی
د2 برابر قطر خروجی کلاهک تعدیل
  
25علامت اختصاری  G20- CH – DHW  به ترتیب معرف چیست ؟
الفگاز طبیعی – گرمایش – آب گرم بهداشتی
بآب گرم بهداشتی – گرمایش – گازطبیعی
جآب گرم بهداشتی – گرمایش  – گاز مایع
دگرمایش – آب گرم بهداشتی – گاز طبیعی
  
26برای خاموش کردن حریق که دراثر موادسوختنی مایع ایجاد شده است بهتر است ازکدام گزینه زیر استفاده شود؟
الفسیلندر خاموش کننده آب و گاز
بسیلندر خاموش کننده پودر وگاز
جآب
دکف وآب
  
27پکیج روشن می شود و بعد از چند دقیقه خاموش می شود
الفدودکش مکش مناسب ندارد یا گرفته است.
بکلید حداقل فشار آب خراب است
جشیرسه راهه موتوری خراب است
دمنبع انبساط سوراخ شده است
  
28مقدار گرمایی که به یک گرم آب C° 5/14 داده می شود تا دمای آن به اندازه C° 1  افزایش یابد را …………  می نامند.
الفکالری
بژول
جبی تی یو
دکیلو کالری
  
29اگر رانش پمپ اول به مکش پمپ دوم متصل شود این اتصال پمپ ها ازنوع ……………….. است
الفموازی
بسری
جمعکوس
دمختلط
  
30کدامیک از مبدل های زیر دارای فین می باشد ؟
الفمبدل اولیه
بمبدل ثانویه
جمبدل پوسته لوله
دهمه موارد

https://urgencetasisat.com/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d8%a8-%d8%a2%d9%84%d9%88%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%aa%d8%b5%d9%81%db%8c%d9%87-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%d8%af%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3/

https://www.shofajsantral.com/%d9%85%d8%a8%d8%af%d9%84-%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac%d9%85%d8%a8%d8%af%d9%84-%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-%d8%a7%db%8c/