نمونه سوالات فنی حرفه ای پکیج شوفاژ گازی(3)

نمونه سوالات فنی حرفه-ای پکیج شوفاژ گازی
نمونه سوالات فنی حرفه-ای پکیج شوفاژ گازی

سوالات امتحان دوره پکیج شوفاژ گازی فنی حرفه ای جهت استفاده کارآموزان محترم توسط وبسایت سوفاژ سانترال تدوین شده است.

1 حداقل فشار لازم درمدار گرمایش برای آنکه کلید حداقل فشار آب اجازه شروع کار دستگاه را بدهد چه مقدار است ؟
الف 8/0  بار
ب 4/0  بار
ج 5/1  بار
د 3 بار
   
2 هرگاه در حالت گرمایش پکیج روشن شود ولی رادیاتورها گرم نشوند علت چیست؟
الف مسیر بای پس ایراد دارد
ب لوله های مدارگرمایش مسدود است
ج مسیر گرمایش هوا گرفته است
د مسیر بای پس ایراد دارد و لوله های مدارگرمایش مسدود است  و  مسیر گرمایش هوا گرفته است
   
3 مبدل دو منظوره شامل دو مسیر حرکت سیال می باشد و از داخل یکدیگر عبور می کنندکه مسیر وسط مربوط به…………….. و مسیر اطراف مربوط به ………………… می باشد
الف آب گرمایش – آب مصرفی
ب آب مصرفی – آب گرمایش
ج آب مصرفی – آب مصرفی
د آب گرمایش- آبگرمایش
   
4 محل قرارگیری NTC آب گرم مصرفی در پکیج دومبدله درکجا می باشد ؟
الف خروجی مبدل اصلی
ب ورودی مبدل ثانویه
ج خروجی مبدل ثانویه
د ورودی مبدل اصلی
   
5 در دودکش دوجداره قطر لوله های داخلی و خارجی به ترتیب از راست به چپ برابر چند میلی متر است؟
الف 60- 100
ب 80- 125
ج 80- 150
د 100- 60
6 علت بالا رفتن فشار آب درحالت گرمایش به کدامیک از موارد زیر مربوط نمی باشد؟
الف عدم اتصال صحیح ارت دستگاه
ب عدم فشارباد منبع انبساط
ج گرفتگی شیلنگ منبع انبساط و مدار
د بالا بودن فشار گاز شهر
   
7 مقدار co2 در آنالیز احتراق پکیج بر حسب درصد به کدام عدد نزدیکتر است ؟
الف 5
ب 9
ج 15
د 18
   
8 علت افزایش یا کاهش فشار مدار اولیه کدام مورد نیست  ؟
الف نشت آب درمدارگرمایش
ب اشکال در شیرپرکن دستی
ج اشکال درمبدل ثانویه
د اشکال در فلومتر
   
9 ولتاژ لازم برای بوبین های شیر گاز پکیج چند ولت می باشد؟
الف AC   220
ب DC  80
ج AC   110
د DC  300
   
10 کدام گزینه صحیح است
الف در پکیج هنگام باز شدن یک شیر بهداشتی مسیر گردش آب رادیاتور باز می ماند
ب ترموستات جزء وسایل نشان دهنده است
ج در پکیج هنگام باز شدن یک شیر بهداشتی مسیر گردش آب رادیاتور بسته می شود
د فشارسنج جزء وسایل کنترل کننده است
11 حداقل فاصله پکیج باید از دیوار مجاور طرفین ………………..باشد
الف 5 سانتی متر
ب 10 سانتی متر
ج 15 سانتی متر
د 20 سانتی متر
   
12 قطر مناسب دود کش جهت پکیج های با محفظه احتراق باز کدام است ؟
الف 15 سانتی متر
ب 10 سانتی متر
ج تبدیل 6 به 10
د دود کش Co – axial
   
13 حداقل ارتفاعی که کلاهک دودکش باید از جان پناه بالاتر باشد کدام است ؟
الف حداقل 10 سانتی متر
ب همتراز باشد
ج حداکثر 20 سانتی متر
د حداقل 60 سانتی متر
   
14 زمانی که فلوسوئیچ خراب است کدام حالت اتفاق می افتد ؟
الف دستگاه در حالت گرمایش  روشن نمی شود
ب فشار دستگاه بالاو پائین می شود
ج دستگاه در حالت آبگرم مصرفی روشن نمی شود
د پکیج صدا میدهد
   
15 برای تنظیم دبی آب معمولا از کدام یک از شیرهای زیر استفاده می شود؟
الف شیر ربع گرد توپی
ب شیر سماوری
ج شیر فلکه کشویی
د شیر فلکه بشقابی
16 کدام مورد در اثر احتراق ناقص گاز طبیعی بوجود می آید؟
الف CO
ب CO2
ج H2O
د FA
   
17 ترمومتر و مانومتر به ترتیب نشان دهنده کدامیک ازکمیتهای فیزیکی سیال است؟
الف فشار- درجه حرارت
ب درجه حرارت- فشار
ج گرما – فشارنسبی
د فشار نسبی – گرما
   
18 ترموستات دودکش یک ترموسوئیچ حرارتی است که ازنوع معمولا ………می باشدودر دمای C° 72  کنتاکت آن………می شود.
الف باز – بسته
ب بسته- باز
ج باز- ثابت
د ثابت -بسته
19 کدام گزینه می تواند دلیل پوسیدگی مبدل اولیه باشد؟
الف رسوبات زیاد
ب وجود شعله خیلی کوتاه
ج وجود شعله آبی رنگ
د پایین بودن سختی آب
20 در مورد وظیفه مخزن انبساط بسته در پکیجها کدام مورد نا صحیح است ؟
الف کنترل انبساط آب درسیستم گرمایش
ب ایجاد فشار لازم در دهانه مکش پمپ
ج تامین کسری آب سیستم گرمایش
د تامین کسری فشار اب گرم
   
21 وظیفه NTC  چیست ؟
الف اندازه گیری درجه حرارت بوسیله مقاومت با ضریب حرارتی مثبت
ب قطع کردن جریان شیر گاز در صورتیکه دمای مُبدل از ْ100 کمتر باشد
ج میزان ورودی و خروجی آب از مُبدل را کنترل می کند
د اندازه گیری درجه حرارت و کنترل آن بوسیله مقاومت با ضریب حرارتی منفی
   
22 برای جبران افت فشار در سیستم لوله کشی و رادیاتورها و مبدل اصلی از کدام وسیله استفاده می شود؟
الف شیر سه راهه
ب شیر هواگیری
ج شیر برقی
د پمپ جریانی مدار
   
23 کدام محل برای نصب پکیج مناسب نیست ؟
الف اتاق خواب
ب کارخانه ها
ج سالن ورزش
د رستوران ها
   
24 حداقل طول عمودی دودکش نصب شده بر روی پکیج های با محفظه احتراق باز کدام است؟
الف 35  سانتی متر
ب 40 ساتنتی متر
ج 15 سانتی
د 2 برابر قطر خروجی کلاهک تعدیل
   
25 علامت اختصاری  G20- CH – DHW  به ترتیب معرف چیست ؟
الف گاز طبیعی – گرمایش – آب گرم بهداشتی
ب آب گرم بهداشتی – گرمایش – گازطبیعی
ج آب گرم بهداشتی – گرمایش  – گاز مایع
د گرمایش – آب گرم بهداشتی – گاز طبیعی
   
26 برای خاموش کردن حریق که دراثر موادسوختنی مایع ایجاد شده است بهتر است ازکدام گزینه زیر استفاده شود؟
الف سیلندر خاموش کننده آب و گاز
ب سیلندر خاموش کننده پودر وگاز
ج آب
د کف وآب
   
27 پکیج روشن می شود و بعد از چند دقیقه خاموش می شود
الف دودکش مکش مناسب ندارد یا گرفته است.
ب کلید حداقل فشار آب خراب است
ج شیرسه راهه موتوری خراب است
د منبع انبساط سوراخ شده است
   
28 مقدار گرمایی که به یک گرم آب C° 5/14 داده می شود تا دمای آن به اندازه C° 1  افزایش یابد را …………  می نامند.
الف کالری
ب ژول
ج بی تی یو
د کیلو کالری
   
29 اگر رانش پمپ اول به مکش پمپ دوم متصل شود این اتصال پمپ ها ازنوع ……………….. است
الف موازی
ب سری
ج معکوس
د مختلط
   
30 کدامیک از مبدل های زیر دارای فین می باشد ؟
الف مبدل اولیه
ب مبدل ثانویه
ج مبدل پوسته لوله
د همه موارد

https://urgencetasisat.com/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d8%a8-%d8%a2%d9%84%d9%88%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%aa%d8%b5%d9%81%db%8c%d9%87-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%d8%af%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3/

https://www.shofajsantral.com/%d9%85%d8%a8%d8%af%d9%84-%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac%d9%85%d8%a8%d8%af%d9%84-%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-%d8%a7%db%8c/