پرشر سوئیچ آب
پرشر سوئیچ آب

یکی از قطعات پکیج که مقدار فشار آب در سیستم گرمایش را کنترل می کند.(با فلوسوئیچ اشتباه گرفته نشود).

پرشر سویچ آب یا کلید کنترل حداقل فشار قطعه ای است که به میزان معین شده ای(بسته به نوع پرشر سویچ متفاوت است) از فشار حساس است. بطور مثال در صورتی که فشار تنظیم شده پرشر سویچ ۰٫۵ بار باشد, درپکیج اگر فشار بالاتر از ۰٫۵ بار باشد مدار پرشر سویچ بسته می باشد و دستگاه شروع به کار می کند و در غیر اینصورت مدار داخلی پرشر باز بسته خواهد شد و اجازه کار به پکیج را نخواهد داد.

پرشر سوئیچ آب
پرشر سوئیچ آب

نحوه تست پرشر سوئیچ آب

هنگامیکه فشار آب مدار گرمایش از حداقل پرشر آب بیشتر باشد باید مدار پرشر آب در حالت بسته باشد.بنایراین در این حالت با تصال دادن کابل های اهم متر به پلاتین های پرشر،اگر اهم متر بوق بزند یا اهم بدهد در این حال پرشر آب سالم است.توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که پرشر آب به ندرت دچار خرابی می شود.در اکثر موارد با تمیز کردن پرشر آب که رسوب گرفته است پرشر دوباره به کار خود ادامه می دهد.