سفارش های ثبت شده تا قبل از ساعت 14 در همان روز ارسال میگردند و بعد از ساعت 14 در روز کاری بعد ارسال می شوند.

21-05-99
لیست کدخطا آریستون

لیست کدخطا آریستون

لیست خطا آریستون اجیس کد خطا شرح خطا 90 قرمز فعال شدن کلید حرارتی 50/60 زرد افت فشار آب مدار […]
درخواست فوری تعمیرات