ونتوری(رابط پلاستیکی فن)

وظیفه در پکیج:
ایجاد مکش از پرشر سوئیچ هوا

عملکرد داخلی:

از یک شیپور تشکیل شده که با روشن شدن فن مکشی را از پرشر سوییچ هوا ایجاد می کند و باعث بسته شدن مدار پرشر سوییچ هوا می گردد.

رابط پبلاستیکی متصل به فن(ونتوری)
رابط پلاستیکی فن

تست ونتوری:

تست این قطعه ظاهری بوده و باید با چشم بررسی شود.در صورت معیوب بودن فن روشن نمی شود یا جرقه زده نمی شود.