لیست کدخطا ایران رادیاتور

لیست خطا ایران رادیاتور E,M,B,Eco

کد خطا شرح خطا
30,40 خرابی برد کنترل
80 باز شدن ترموستات حد
70 افزایش دمای مبدل اولیه بیش از 89 درجه
80,70 سنسور شعله
80,60 عملکرد ضد یخ زدگی
70,60 عملکرد ضدیخ زدگی با مشعل روشن
80,50 سنسور آبگرم مصرفی باز شده است
70,50 سنسور آبگرم مصرفی اتصال کوتاه شده است
80,70,50 سنسور شوفاژ باز شده است
60,50 سنسور شوفاژ اتصال کوتاه شده است
80,70,40 ترموستات ایمنی قطع شده است ولی دمای آب معمولی است
70,40 باز شدن پرشر سویچ آب
80,40 حسگر دود فعال شده است
80,60,40 فن روشن است ولی پرشر سویچ دود قطع است
70,60,40 فن خاموش است ولی پرشر سویچ دود وصل است

لیست خطا ایران رادیاتور L

کد خطا شرح ایراد
E1 پرشر سویچ آب در وضعیت قطع می باشد (مدار آن باز است)
E2 عیب یابی یون حین کار
E8 ترموستات حد عمل کرده است
E10 نشت دود به محیط ترموستات دودکش قطع است
E99,E30,E12 برد الکترونیک معیوب است
E31 NTC شوفاز اشکال دارد
E32 NTC شوفاز اشکال دارد
E41 NTC آبگرم مصرفی اشکال دارد
E42 NTC آبگرم مصرفی اشکال دارد
E50 فن خاموش است اما پرشر سویچ هوا در وضعیت وصل است
E51 فن روشن است اما پرشر سویچ هوا در وضعیت قطع می باشد
E81 ترموستات حد قطع کرده است ولی دمای NTC طبیعی است
E88 پکیج بیش از حد گرم شده است . بالاتر از 89 و کمتر از 105 درجه
E91 نوسان ولتاژ برق
AF سیستم ضد یخ زدگی فعال شده است

لیست خطا ایران رادیاتور K

کد خطا شرح ایراد
AF سیستم ضدیخ زدگی
E1 پرشر سویچ آب در وضعیت قطع می باشد (مدار آن باز است)
E2 ترموستات حد عمل کرده است
E8 نشت دود به محیط ترموستات دودکش قطع است
E10 نشت دود به محیط ترموستات دودکش قطع است
E12,E30,E99 برد الکترونیک معیوب است
E31 NTC شوفاز اشکال دارد
E32 NTC شوفاژ اشکال دارد
E41 NTC آبگرم مصرفی اشکال دارد
E42 NTC آبگرم مصرفی اشکال دارد
E50 فن خاموش است اما پرشر سویچ هوا در وضعیت وصل است
E51 فن روشن است اما پرشر سویچ هوا در وضعیت قطع می باشد
E81 ترموستات حد قطع کرده است ولی دمای NTC طبیعی است
E91 نوسان ولتاژ برق

لیست خطا ایران رادیاتور MX2-24ff

کد خطا شرح خطا
80 باز شدن ترموستات حد
80,70 سنسور شعله
80,60 ضدیخ زدگی با پمپ روشن
70,60 ضدیخ زدگی با مشعل روشن
80,70,60 عدم گردش آب در سیستم
50 کمبود آب مدار
80,70,50 سنسور برگشت شوفاژ مشکل دارد
60.50 سنسور برگشت شوفاژ مشکل دارد
80.60.50 سنسور رفت شوفاژ مشکل دارد
70.60.50 سنسور رفت شوفاژ مشکل دارد
80.40 حسگر دود فعال شده است
70.40 عدم تشخیص شعله در حین کار
60.40 اشکال در فیوز 1.25 آمپر
40.50.60.70.80 اشکال در ارتباط صفحه نمایش با برد کنترل
30 اشکال در ارتباط با برد اصلی

لیست خطا ایران رادیاتور MX2-24ff فن دار

کد خطا شرح خطا
80 باز شدن ترموستات حد
80,70 سنسور شعله
80,60 ضدیخ زدگی با پمپ روشن
70,60 ضدیخ زدگی با مشعل روشن
80,70,60 عدم گردش آب در سیستم
50 کمبود آب مدار
80,70,50 سنسور برگشت شوفاژ مشکل دارد
60.50 سنسور برگشت شوفاژ مشکل دارد
80.60.50 سنسور رفت شوفاژ مشکل دارد
70.60.50 سنسور رفت شوفاژ مشکل دارد
40.60.80 فن روشن است ولی پرشر سویچ دود قطع است
70.40 عدم تشخیص شعله در حین کار
60.40 اشکال در فیوز 1.25 آمپر
40.50.60.70.80 اشکال در ارتباط صفحه نمایش با برد کنترل
40.60.70 فن حاموش است ولی پرشر سویچ دود وصل است
70 مبدل آب مصرفی رسوب گرفته است
30 اشکال در ارتباط با برد اصلی