لیست کدخطا ایران رادیاتور

لیست خطا ایران رادیاتور E,M,B,Eco

کد خطاشرح خطا
30,40خرابی برد کنترل
80باز شدن ترموستات حد
70افزایش دمای مبدل اولیه بیش از 89 درجه
80,70سنسور شعله
80,60عملکرد ضد یخ زدگی
70,60عملکرد ضدیخ زدگی با مشعل روشن
80,50سنسور آبگرم مصرفی باز شده است
70,50سنسور آبگرم مصرفی اتصال کوتاه شده است
80,70,50سنسور شوفاژ باز شده است
60,50سنسور شوفاژ اتصال کوتاه شده است
80,70,40ترموستات ایمنی قطع شده است ولی دمای آب معمولی است
70,40باز شدن پرشر سویچ آب
80,40حسگر دود فعال شده است
80,60,40فن روشن است ولی پرشر سویچ دود قطع است
70,60,40فن خاموش است ولی پرشر سویچ دود وصل است

لیست خطا ایران رادیاتور L

کد خطاشرح ایراد
E1پرشر سویچ آب در وضعیت قطع می باشد (مدار آن باز است)
E2عیب یابی یون حین کار
E8ترموستات حد عمل کرده است
E10نشت دود به محیط ترموستات دودکش قطع است
E99,E30,E12برد الکترونیک معیوب است
E31NTC شوفاز اشکال دارد
E32NTC شوفاز اشکال دارد
E41NTC آبگرم مصرفی اشکال دارد
E42NTC آبگرم مصرفی اشکال دارد
E50فن خاموش است اما پرشر سویچ هوا در وضعیت وصل است
E51فن روشن است اما پرشر سویچ هوا در وضعیت قطع می باشد
E81ترموستات حد قطع کرده است ولی دمای NTC طبیعی است
E88پکیج بیش از حد گرم شده است . بالاتر از 89 و کمتر از 105 درجه
E91نوسان ولتاژ برق
AFسیستم ضد یخ زدگی فعال شده است

لیست خطا ایران رادیاتور K

کد خطاشرح ایراد
AFسیستم ضدیخ زدگی
E1پرشر سویچ آب در وضعیت قطع می باشد (مدار آن باز است)
E2ترموستات حد عمل کرده است
E8نشت دود به محیط ترموستات دودکش قطع است
E10نشت دود به محیط ترموستات دودکش قطع است
E12,E30,E99برد الکترونیک معیوب است
E31NTC شوفاز اشکال دارد
E32NTC شوفاژ اشکال دارد
E41NTC آبگرم مصرفی اشکال دارد
E42NTC آبگرم مصرفی اشکال دارد
E50فن خاموش است اما پرشر سویچ هوا در وضعیت وصل است
E51فن روشن است اما پرشر سویچ هوا در وضعیت قطع می باشد
E81ترموستات حد قطع کرده است ولی دمای NTC طبیعی است
E91نوسان ولتاژ برق

لیست خطا ایران رادیاتور MX2-24ff

کد خطاشرح خطا
80باز شدن ترموستات حد
80,70سنسور شعله
80,60ضدیخ زدگی با پمپ روشن
70,60ضدیخ زدگی با مشعل روشن
80,70,60عدم گردش آب در سیستم
50کمبود آب مدار
80,70,50سنسور برگشت شوفاژ مشکل دارد
60.50سنسور برگشت شوفاژ مشکل دارد
80.60.50سنسور رفت شوفاژ مشکل دارد
70.60.50سنسور رفت شوفاژ مشکل دارد
80.40حسگر دود فعال شده است
70.40عدم تشخیص شعله در حین کار
60.40اشکال در فیوز 1.25 آمپر
40.50.60.70.80اشکال در ارتباط صفحه نمایش با برد کنترل
30اشکال در ارتباط با برد اصلی

لیست خطا ایران رادیاتور MX2-24ff فن دار

کد خطاشرح خطا
80باز شدن ترموستات حد
80,70سنسور شعله
80,60ضدیخ زدگی با پمپ روشن
70,60ضدیخ زدگی با مشعل روشن
80,70,60عدم گردش آب در سیستم
50کمبود آب مدار
80,70,50سنسور برگشت شوفاژ مشکل دارد
60.50سنسور برگشت شوفاژ مشکل دارد
80.60.50سنسور رفت شوفاژ مشکل دارد
70.60.50سنسور رفت شوفاژ مشکل دارد
40.60.80فن روشن است ولی پرشر سویچ دود قطع است
70.40عدم تشخیص شعله در حین کار
60.40اشکال در فیوز 1.25 آمپر
40.50.60.70.80اشکال در ارتباط صفحه نمایش با برد کنترل
40.60.70فن حاموش است ولی پرشر سویچ دود وصل است
70مبدل آب مصرفی رسوب گرفته است
30اشکال در ارتباط با برد اصلی