لیست کدخطا ایساتیس

لیست خطا پکیج ایساتیس مدل نیو استار و مهر 26

کد خطاشرح خطا
E0خطای سنسور آب ورودی
E1خطای پرشر آب
E2عدم تشکیل یا تشخیص شعله
E3ایراد NTC گرمایش
E4ایراد در NTC آبگرم مصرفی
E5دستگاه در حالت تابستانه است
E6خطای پرشر فن
E7گرمای بیش از حد
E8قطع ارتباط برد اصلی با برد نمایشگر
E9محل جامپر S4 ایراد دارد
EEدیپ سویچ و یا جامپر اصلی برد جابجا شده است

لیست خطا پکیج ایساتیس مدل سوپرلوکس

کد خطاشرح خطا
90افزایش بیش از حد دمای مدار گرمایش
50.40افزایش بیش از حد دمای مدار گرمایش
70.60عدم اتصال یا اتصال کوتاه مدار سنسور دمای رفت آب مدار گرمایش مرکزی
80.70عدم اتصال یا اتصال کوتاه مدار سنسور دمای برگشت آب مدار گرمایش مرکزی
70خطا در ارتباط برد اصلی با پانل کنترل
80.70.60.50.40زدن کلید RESET بیش از 5 مرتبه
80خطای برد اصلی پکیج
80.60.40خطا در اولین تلاش برای تشکیل شعله
80.60.50خطا در دومین تلاش برای تشکیل شعله
علامت شعلهعدم تشخیص شعله
70.60.50شعله تشخیص داده شده در حالتی که شیر گاز بسته است.
80.70.60قطع شعله به دلیل خیزش شعله
علامت خانهنقص در خروج گازهای خروجی (خطای پرشر سوئیچ هوا)

لیست خطا پکیج ایساتیس مدل کاریز

کد خطاشرح خطا
E01گرمای بیش از حد مبدل
E02خرابی NTC
E03تغییر دمای ناگهانی مدار رفت در یک ثانیه بیشتر از ۲۰ درجه و یا تغییر دمای آب گرم برگشت در یک ثانیه بیشتر از ۲۰ درجه
E04دمای آب مدار رفت ۵۵ درجه از دمای آب گرم مدار برگشت بیشتر بوده و این کار ۳ بار تکرار شود
E05دمای آب مدار گرمایش ۱۰ درجه از رفت بیشتر باشد
E06دمای مدار برگشت مدار گرمایش ۳۰ درجه از رفت بیشتر میباشد – مسدود بودن مسیر -خرابی NTC –
E10نقص در خواندن سنسور فشار
E11کمبود فشار آب در پکیج
E12فشار آب مدار شوفاژ بیش از ۳ بار میباشد
E13نقص در سنسور مدار رفت شوفاژ
E14نقص در سنسور مدار برگشت شوفاز
E15نقص در سنسور آب مصرفی
E16نقص در سنسور خارجی
E21خرابی برد کنترل
E30عدم تشخیص یا تشکیل شعله
E31تشکیل شعله وقتی شیر گاز بسته است
E32پرش یا قطع شدن شعله از برنر ۱۰ مرتبه در یک درخواست گرمایش
E41نقص در پرشر هوا
E42نقص در پرشر هوا
E43تاخیر در بسته شدن پرشر سویئچ هوا
E50عدم اتصال کانکتور CN4
E51عدم اتصال کانکتور CN 10
E60نقص در پمپ
E61اختلال در پمپ
P01تغییر دمای آب مسیر رفت مدار گرمایش در یک ثانیه بیش از ۷ درجه
P02دمای آبگرم گرمایش رفت 55 درجه از برگشت بیشتر باشد. مانند خطای E02
P03دمای آب مسیر برگشت ۱۰ درجه بیشتر از مسیر رفت میباشد
P06فشار مسیر گرمایش پایین است
P07فشار بالای مدار گرمایش
P21تشکیل نشدن شعله برای بار اول
P22تشکیل نشدن شعله برای بار دوم
P23قطع شعله دی حین کار