لیست کدخطا ایساتیس

لیست خطا پکیج ایساتیس مدل نیو استار و مهر 26

کد خطا شرح خطا
E0 خطای سنسور آب ورودی
E1 خطای پرشر آب
E2 عدم تشکیل یا تشخیص شعله
E3 ایراد NTC گرمایش
E4 ایراد در NTC آبگرم مصرفی
E5 دستگاه در حالت تابستانه است
E6 خطای پرشر فن
E7 گرمای بیش از حد
E8 قطع ارتباط برد اصلی با برد نمایشگر
E9 محل جامپر S4 ایراد دارد
EE دیپ سویچ و یا جامپر اصلی برد جابجا شده است

لیست خطا پکیج ایساتیس مدل سوپرلوکس

کد خطا شرح خطا
90 افزایش بیش از حد دمای مدار گرمایش
50.40 افزایش بیش از حد دمای مدار گرمایش
70.60 عدم اتصال یا اتصال کوتاه مدار سنسور دمای رفت آب مدار گرمایش مرکزی
80.70 عدم اتصال یا اتصال کوتاه مدار سنسور دمای برگشت آب مدار گرمایش مرکزی
70 خطا در ارتباط برد اصلی با پانل کنترل
80.70.60.50.40 زدن کلید RESET بیش از 5 مرتبه
80 خطای برد اصلی پکیج
80.60.40 خطا در اولین تلاش برای تشکیل شعله
80.60.50 خطا در دومین تلاش برای تشکیل شعله
علامت شعله عدم تشخیص شعله
70.60.50 شعله تشخیص داده شده در حالتی که شیر گاز بسته است.
80.70.60 قطع شعله به دلیل خیزش شعله
علامت خانه نقص در خروج گازهای خروجی (خطای پرشر سوئیچ هوا)

لیست خطا پکیج ایساتیس مدل کاریز

کد خطا شرح خطا
E01 گرمای بیش از حد مبدل
E02 خرابی NTC
E03 تغییر دمای ناگهانی مدار رفت در یک ثانیه بیشتر از ۲۰ درجه و یا تغییر دمای آب گرم برگشت در یک ثانیه بیشتر از ۲۰ درجه
E04 دمای آب مدار رفت ۵۵ درجه از دمای آب گرم مدار برگشت بیشتر بوده و این کار ۳ بار تکرار شود
E05 دمای آب مدار گرمایش ۱۰ درجه از رفت بیشتر باشد
E06 دمای مدار برگشت مدار گرمایش ۳۰ درجه از رفت بیشتر میباشد – مسدود بودن مسیر -خرابی NTC –
E10 نقص در خواندن سنسور فشار
E11 کمبود فشار آب در پکیج
E12 فشار آب مدار شوفاژ بیش از ۳ بار میباشد
E13 نقص در سنسور مدار رفت شوفاژ
E14 نقص در سنسور مدار برگشت شوفاز
E15 نقص در سنسور آب مصرفی
E16 نقص در سنسور خارجی
E21 خرابی برد کنترل
E30 عدم تشخیص یا تشکیل شعله
E31 تشکیل شعله وقتی شیر گاز بسته است
E32 پرش یا قطع شدن شعله از برنر ۱۰ مرتبه در یک درخواست گرمایش
E41 نقص در پرشر هوا
E42 نقص در پرشر هوا
E43 تاخیر در بسته شدن پرشر سویئچ هوا
E50 عدم اتصال کانکتور CN4
E51 عدم اتصال کانکتور CN 10
E60 نقص در پمپ
E61 اختلال در پمپ
P01 تغییر دمای آب مسیر رفت مدار گرمایش در یک ثانیه بیش از ۷ درجه
P02 دمای آبگرم گرمایش رفت 55 درجه از برگشت بیشتر باشد. مانند خطای E02
P03 دمای آب مسیر برگشت ۱۰ درجه بیشتر از مسیر رفت میباشد
P06 فشار مسیر گرمایش پایین است
P07 فشار بالای مدار گرمایش
P21 تشکیل نشدن شعله برای بار اول
P22 تشکیل نشدن شعله برای بار دوم
P23 قطع شعله دی حین کار