لیست کدخطا بوتان

لیست خطا بوتان مدل بیتا

کد خطا شرح خطا
چراغ قرمز:0.5 ثانیه روشن, 0.5 ثانیه خاموش – چراغ سبز : خاموش فعال شدن کلید حرارتی مبدل و یا قطع ارتباط آن با برد
چراغ قرمز: ثابت روشن – چراغ سبز: خاموش کم بودن فشار آب مدار گرمایش تبدیل اولویت بس از ده دقیقه

خطای کلید ایمنی فشار دود تبدیل اولویت پس از ده دقیقه عمل نمودن کلید حرارتی کلاهک تعدیل (22 Open)
عدم تشکیل شعله طی پروسه جرقه زنی
چراغ قرمز: 0.2 ثانیه روشن, 0.2 ثانیه خاموش – چراغ سبز : خاموش اشکال در سنسور حرارتی مدار گرمایش
چراغ قرمز : خاموش – چراغ سبز : 0.5 روشن , 0.5 ثانیه خاموش
وصل بودن کلید ایمنی فشار دودقبل از شروع به کار فن یا غیر فعال شدن آن در حین عملکرد

فعال شدن کلید حداقل فشار آب
چراغ قرمز: ثابت روشن, چراغ سبز : ثابت روشن
حس شدن شعله توسط حسگر قبل از ارسال فرمان از سوی برد به شیر گاز
چراغ قرمز: 0.5 ثانیه روشن, 0.5 ثانیه خاموش – چراغ سبز خاموش اشکال در سنسور حرارتی مدار مصرفی

لیست خطا بوتان مدل پرلا و پرلا پرو

کد خطا شرح خطا
E01 1- عدم تشکیل شعله ( شیر گاز . جرقه زنی . حسگر )
E02
1- قطعی ، خرابی یا عمل کردن کلید حرارتی

2- در مدار قعطی وجود دارد یا کلید حرارتی مبدل عمل کرده است و ایراد دارد.
E03
1- اشکال در پرشر دود ، مجموعه فن ، ترموستات دود

2- پرشر دود خروجی دچار مشگل شده یا ترموستات دود ایراد پیدا کرده یا کل مجموعه فن درست عمل نمی کند.
E04 1- عدم وجود فشار آب در مدار گرمایش

2- فشار مدار گرمایش به کتر از ۰٫۵ رسیده است و باید ان را افزایش داد.
E06
1- قطعی NTC آبگرم مصرفی

2- سنسور تشخیص دمای آب گرم مصرفی دچار مشگل شده است.
E07 1- قطعی NTC گرمایش

2- سنسور تشخیص دمای گرمایش ایراد پیدا کرده است.
E11
1- حس شدن شعله قبل از ارسال فرمان برد به شیرگاز

2- شیر گاز ایراد پیدا کرده یا برد مشگل دارد.
دما + چشمک زن 1- عمل نمودن کلید فشار

2- ترموستات ایمنی دود یا قطعی کابل متصل به آن

3- کافی نبودن فشار آب مدار گرمایش
ADJ تنظیم الکتریکی حداقل و حداکثر دمای مدار گرمایش

لیست خطا بوتان مدل کالدا ونزیا, اپتیما, آلتا

کد خطا شرح خطا
سبز ثابت مشعل روشن
سبز چشمک زن 1-5 ثانیه آماده بکار (عدم درخواست)
سبز چشمک زن 0.5 ثانیه حالت زمستانه
حالت انتظار
پرشر دود و مجموعه فن
گیرپاژ پمپ
اشکال در کلید حداقل فشار آب(تا 10 دقیقه)
قفل کردن NTC روی یک مقاومت کاذب
اشکال در کلید فشار چگالیده
سبز چشمک زن سریع ورود یا خروج محدوده سارا
زرد ثابت سنسور مصرفی قطع است
زرد چشمک زن وضعیت حداکثر توان CH.Sw
قرمز ثابت گرمایش Ntc
ترموستات دود
عدم تشکیل شعله
برد کنترل
اشکال در کلید حداقل فشار آب
قرمز چشمک زن 0.5 ثانیه کلید حرارتی

لیست خطا پکیج بوتان مدل پارما Parma22rsi

چراغ قرمز چراغ سبز شرح ایراد
0.5 ثانیه روشن و خاموش خاموش فعال شدن کلید حرارتی یا قطع ارتباط آن
ثایت روشن خاموش کم بودن فشار آب مدار گرمایش
ثایت روشن خاموش خطای کلید اینمنی فشار دودکش
ثایت روشن خاموش عدم تشکیل شعله طی پروسه جرقه زنی
0.2 ثانیه روشن و خاموش خاموش اشکال در سنسور حرارتی مدار گرمایش
خاموش 0.5 ثانیه روشن و خاموش وصل بودن کلید ایمنی دودکش قبل از روشن شدن فن یا غیرفعال شدن آن در حین عملکرد
خاموش 0.5 ثانیه روشن و خاموش فعال شدن کلید حداقل فشار آب
0.5 ثانیه روشن و خاموش خاموش پارازیت شعله
ثایت روشن ثایت روشن اشکال در سنسور حرارتی آب گرم مصرفی

لیست خطا پکیج بوتان مدل پارما Parma 22i

چراغ قرمز چراغ سبز شرح ایراد
0.5 ثانیه روشن و خاموش خاموش فعال شدن کلید حرارتی یا قطع ارتباط آن
ثایت روشن خاموش کم بودن فشار آب مدار گرمایش
ثایت روشن خاموش عمل نمودن کلید حرارتی کلاهک تعدیل
ثایت روشن خاموش عدم تشکیل شعله طی پروسه جرقه زنی
0.2 ثانیه روشن و خاموش خاموش اشکال در سنسور حرارتی مدار گرمایش
خاموش 0.5 ثانیه روشن و خاموش فعال شدن کلید حداقل فشار آب
0.5 ثانیه روشن و خاموش خاموش پارازیت شعله
ثایت روشن ثایت روشن اشکال در سنسور حرارتی آب گرم مصرفی

لیست خطا بوتان مدل CV

کد خطا شرح خطا
E1 نبود شعله قطع گار
E2 فعال شدن کلید حرارتی مبدل
E3 رفع نشدن مشکل دودکش و یا پرشر سویچ دود پس از 2 دقیقه
E4 ماژولاتور شیر گاز
E5 اشکال در NTC گرمایش
E6 اشکال در NTC آبگرم مصرفی
E7 وصل بودن پرشر فن قبل از روشن شدن فن
E8 اشکال در حسگر دمای محیط خارجی
E9 دمای مدار گرمایش بیش از 95 درجه می باشد
E13 اشکال نرم افزاری برد
E15 وجود اشکال در دودکش و یا پرشر دود
E17 فعال شدن ترموستات دود
E25 یخ زدن مبدل اصلی
E27 اشکال در پرشر آب
E29 اشکال در برق رسانی شیر کنترل گاز
E99 خطای عدم تشخیص فن دار یا فن دار نبودن دستگاه

لیست خطا بوتان مدل روما 

کد خطا شرح خطا
A01 عدم تشکیل یا تشخیص شعله
A02 کلید حرارتی
A03 پرشر دود
ترموستات دود
مجموعه فن
A04 کلید حداقل فشار آب
A05 خرابی برد
A06 سنسور مصرفی
A07 سنسور گرمایش
A11 حشگر قبل از فرمان برد عمل کرده
انفجاری روشن شدن
ADJ تنظیم الکتریکی حداقل و حداکثر مدار گرمایش
چشمک زن زمستانه/تابسستانه با باز شدن آب اشکال در پرشر دود, مجموعه فن (تا 10 دقیقه)
چشمک زن تابستانه/ زمستانه اشکال در کلید حداقل فشار آب(تا 10 دقیقه)

لیست خطا بوتان مدل ورونا

کد خطا شرح خطا
E01 وجود اشکال در روشن شدن مشعل پس از طی شدن پروسه جرقه زنی (عدم تشکیل شعله)
E02 عمل نمودن کلید حرارتی در اثر بالا رفتن بیش از حد دمای آب مدار گرمایش یا قطعی در کابل متصل به آن
E03 عمل ننمودن کلید حرارتی کلاهک تعدیل
E04 قفل موقت پایین بودن فشار آب مدار گرمایش
E04 قفل دائم خرابی سنسور دمای آبگرم بهداشتی یا به اصطلاح خرابی NTC بهداشتی.
E06 خرابی سنسور دمای آبگرم بهداشتی یا به اصطلاح خرابی NTC بهداشتی.
E07 خرابی سنسور دمای آب مدار گرمایش یا قطعی سیم آن یا به اصطلاح خرابی NTC بهداشتی.
E09 عدم گردش آب در مدار
E11 پارازیت شعله
E12 قطعی سیم مدولاتور شیر گاز
E28 تکرار متوالی یک کد خطا بیش از 5 بار
E37 پایین بودن ولتاژ برق ورودی
E40 فرکانس نا مناسب برق ورودی
E41 خاموش شدن مشعل بیش از 6 مرتبه متوالی .
E42 گیر کردن دکمه هل
E43 عدم ارتباط یا کنترل از راه دور
E44 طی شدن زمان لازم برای باز بودن شیر گاز جهت تشکیل شعله
E62 خارج شدن شیر گاز از کالیبره ( به هنگام تعویض برد)
E72 دمای مدار گرمایش کافی نیست ( عدم واکنش NTC نسبت به دما در 30 ثانیه در حالیکه دستگاه روشن است ) .
E80 خطای نرم افزاری ( نیاز به بروز رسانی )
E81 مشکل احتراق ( تشخی مسدود بودن خروجی دود یا ورودی هوا در زمان روشن شدن محصول ) .
E82 قفل به دلیل احتراق ناقص – مسیر خروجی دود را بررسی کنید
E83 خطا به دلیل احتراق ناقص
E84 مشکل احتراق ( با کم کردن ظرفیت دستگاه به کار خود ادامه می دهد) .
E98 اشکال نرم افزاری در وضعیت راه اندازی .
E99 خطای عمومی
888 درجه حرارت بالا است

لیست خطا بوتان مدل بنسره

کد خطا شرح خطا
10 قطع شدن گاز ،خرابی حسگر شعله
11 انفجاری روشن شدن پکیج دیواری
20 کلید حرارتی
21 خرابی یا قطع سنسور روی مشعل
22 سنسور دود یا خراب است یا عملکرد صحیحی ندارد.
30 خرابی فن و کلید ایمنی دود بعد از یک دقیقه

مسیر خروجی دود بسته شده است یا قطعات عملکرد درستی ندارند.
31 خرابی فن و کلید ایمنی دود قبل از یک دقیقه

مسیر خروجی دود بسته شده است.
40 پایین بودن فشار آب بیشتر از یک دقیقه

منبع انبساط سوراخ شده است یا فشار ورودی آب کم است.
41 پایین بودن فشار آب کمتر از یک دقیقه

منبع انبساط سوراخ شده است یا فشار ورودی آب کم است.
42 خرابی ترنسد یوسر فشار آب

سنسور تشخیص آب خراب شده است.
51 تا 59 خرابی برد کنترل

تمامی برنامه ها را به حالت پیشفرض برگردانید دستگاه را ریستارت کنید.

مجموعه سیم ها را به طور دقیق چک کنید.

اتصالات را چک کنید.

مرحله جرقه زنی دستگاه را چک کنید.
60 خرابی NTC مصرفی

سنسور آب مصرفی خراب است.
70 و 71 خرابی NTC گرمایش

سنسور مدار گرمایش مشگل دارد.
77 خرابی NTC گرمایش از کف

سنسور گرمایشی از سیستم گرمایش از کف مشگل دارد.
J0 خرابی برد کنترل

خرابی کابل ارتباطی برد کنترل و برد نمایشگر
J1 قرار گرفتن شوفاژ در حالت کنترلی ( ریموت ) پس از یک دقیقه
AL21 (مختص بنسره پرو30kis) خرابی سنسور روی مشعل 200 درجه
AL22 (مختص بنسره پرو30kis) قطع ارتباطی مجموعه سیم با برد
AL30 (مختص بنسره پرو30kis) حسگر اختلاف فشار دود(PAD)
AL31 (مختص بنسره پرو30kis) در صورت بروز این خطا دستگاه خود به خود ریست میشود تا شاید مشکل برطرف گردد
AL50 (مختص بنسره پرو30kis) روشن شدن دستگاه بدون ارسال فرمان از برد

لیست خطا بوتان مدل نوا بنسره

کد خطا شرح خطا
01 قطعی گاز
02 کلید حرارتی
03 ترموستات دود
04 + قرمز و زرد پرشر سویچ آب
05 مشکل ارتباطی ریموت با دستگاه
06 سنسور آب مصرفی
07 سنسور آب گرمایش

لیست خطا بوتان مدل bn324i

کد خطا لیست خطا
قرمز ثایت کلید حرارتی
ترموستات دود
عدم تشکیل شعله
اتصالی حسگر
قرمز چشمک زن 0.1 ثانیه = سنسور گرمایش و مصرفی

0.5 ثانیه=قطعی پتانسیومتر

1 ثانیه= روشن نشدن مشعل

2 ثانیهکلید حداقل فشار آب یا فیوز 2 آمپر

لیست خطا بوتان مدل calda riello

کد خطا شرح خطا
قرمز چشمک زن قطعی سنسورها
قرمز ثابت کلید حرارتی
قرمز و زرد پرشر آب