لیست کدخطا بوتان

لیست خطا بوتان مدل بیتا

کد خطاشرح خطا
چراغ قرمز:0.5 ثانیه روشن, 0.5 ثانیه خاموش – چراغ سبز : خاموشفعال شدن کلید حرارتی مبدل و یا قطع ارتباط آن با برد
چراغ قرمز: ثابت روشن – چراغ سبز: خاموشکم بودن فشار آب مدار گرمایش تبدیل اولویت بس از ده دقیقه

خطای کلید ایمنی فشار دود تبدیل اولویت پس از ده دقیقه عمل نمودن کلید حرارتی کلاهک تعدیل (22 Open)
عدم تشکیل شعله طی پروسه جرقه زنی
چراغ قرمز: 0.2 ثانیه روشن, 0.2 ثانیه خاموش – چراغ سبز : خاموشاشکال در سنسور حرارتی مدار گرمایش
چراغ قرمز : خاموش – چراغ سبز : 0.5 روشن , 0.5 ثانیه خاموش
وصل بودن کلید ایمنی فشار دودقبل از شروع به کار فن یا غیر فعال شدن آن در حین عملکرد

فعال شدن کلید حداقل فشار آب
چراغ قرمز: ثابت روشن, چراغ سبز : ثابت روشن
حس شدن شعله توسط حسگر قبل از ارسال فرمان از سوی برد به شیر گاز
چراغ قرمز: 0.5 ثانیه روشن, 0.5 ثانیه خاموش – چراغ سبز خاموشاشکال در سنسور حرارتی مدار مصرفی

لیست خطا بوتان مدل پرلا و پرلا پرو

کد خطاشرح خطا
E011- عدم تشکیل شعله ( شیر گاز . جرقه زنی . حسگر )
E02
1- قطعی ، خرابی یا عمل کردن کلید حرارتی

2- در مدار قعطی وجود دارد یا کلید حرارتی مبدل عمل کرده است و ایراد دارد.
E03
1- اشکال در پرشر دود ، مجموعه فن ، ترموستات دود

2- پرشر دود خروجی دچار مشگل شده یا ترموستات دود ایراد پیدا کرده یا کل مجموعه فن درست عمل نمی کند.
E041- عدم وجود فشار آب در مدار گرمایش

2- فشار مدار گرمایش به کتر از ۰٫۵ رسیده است و باید ان را افزایش داد.
E06
1- قطعی NTC آبگرم مصرفی

2- سنسور تشخیص دمای آب گرم مصرفی دچار مشگل شده است.
E071- قطعی NTC گرمایش

2- سنسور تشخیص دمای گرمایش ایراد پیدا کرده است.
E11
1- حس شدن شعله قبل از ارسال فرمان برد به شیرگاز

2- شیر گاز ایراد پیدا کرده یا برد مشگل دارد.
دما + چشمک زن1- عمل نمودن کلید فشار

2- ترموستات ایمنی دود یا قطعی کابل متصل به آن

3- کافی نبودن فشار آب مدار گرمایش
ADJتنظیم الکتریکی حداقل و حداکثر دمای مدار گرمایش

لیست خطا بوتان مدل کالدا ونزیا, اپتیما, آلتا

کد خطاشرح خطا
سبز ثابتمشعل روشن
سبز چشمک زن 1-5 ثانیهآماده بکار (عدم درخواست)
سبز چشمک زن 0.5 ثانیهحالت زمستانه
حالت انتظار
پرشر دود و مجموعه فن
گیرپاژ پمپ
اشکال در کلید حداقل فشار آب(تا 10 دقیقه)
قفل کردن NTC روی یک مقاومت کاذب
اشکال در کلید فشار چگالیده
سبز چشمک زن سریعورود یا خروج محدوده سارا
زرد ثابتسنسور مصرفی قطع است
زرد چشمک زنوضعیت حداکثر توان CH.Sw
قرمز ثابتگرمایش Ntc
ترموستات دود
عدم تشکیل شعله
برد کنترل
اشکال در کلید حداقل فشار آب
قرمز چشمک زن 0.5 ثانیهکلید حرارتی

لیست خطا پکیج بوتان مدل پارما Parma22rsi

چراغ قرمزچراغ سبزشرح ایراد
0.5 ثانیه روشن و خاموشخاموشفعال شدن کلید حرارتی یا قطع ارتباط آن
ثایت روشنخاموشکم بودن فشار آب مدار گرمایش
ثایت روشنخاموشخطای کلید اینمنی فشار دودکش
ثایت روشنخاموشعدم تشکیل شعله طی پروسه جرقه زنی
0.2 ثانیه روشن و خاموشخاموشاشکال در سنسور حرارتی مدار گرمایش
خاموش0.5 ثانیه روشن و خاموشوصل بودن کلید ایمنی دودکش قبل از روشن شدن فن یا غیرفعال شدن آن در حین عملکرد
خاموش0.5 ثانیه روشن و خاموشفعال شدن کلید حداقل فشار آب
0.5 ثانیه روشن و خاموشخاموشپارازیت شعله
ثایت روشنثایت روشناشکال در سنسور حرارتی آب گرم مصرفی

لیست خطا پکیج بوتان مدل پارما Parma 22i

چراغ قرمزچراغ سبزشرح ایراد
0.5 ثانیه روشن و خاموشخاموشفعال شدن کلید حرارتی یا قطع ارتباط آن
ثایت روشنخاموشکم بودن فشار آب مدار گرمایش
ثایت روشنخاموشعمل نمودن کلید حرارتی کلاهک تعدیل
ثایت روشنخاموشعدم تشکیل شعله طی پروسه جرقه زنی
0.2 ثانیه روشن و خاموشخاموشاشکال در سنسور حرارتی مدار گرمایش
خاموش0.5 ثانیه روشن و خاموشفعال شدن کلید حداقل فشار آب
0.5 ثانیه روشن و خاموشخاموشپارازیت شعله
ثایت روشنثایت روشناشکال در سنسور حرارتی آب گرم مصرفی

لیست خطا بوتان مدل CV

کد خطاشرح خطا
E1نبود شعله قطع گار
E2فعال شدن کلید حرارتی مبدل
E3رفع نشدن مشکل دودکش و یا پرشر سویچ دود پس از 2 دقیقه
E4ماژولاتور شیر گاز
E5اشکال در NTC گرمایش
E6اشکال در NTC آبگرم مصرفی
E7وصل بودن پرشر فن قبل از روشن شدن فن
E8اشکال در حسگر دمای محیط خارجی
E9دمای مدار گرمایش بیش از 95 درجه می باشد
E13اشکال نرم افزاری برد
E15وجود اشکال در دودکش و یا پرشر دود
E17فعال شدن ترموستات دود
E25یخ زدن مبدل اصلی
E27اشکال در پرشر آب
E29اشکال در برق رسانی شیر کنترل گاز
E99خطای عدم تشخیص فن دار یا فن دار نبودن دستگاه

لیست خطا بوتان مدل روما 

کد خطاشرح خطا
A01عدم تشکیل یا تشخیص شعله
A02کلید حرارتی
A03پرشر دود
ترموستات دود
مجموعه فن
A04کلید حداقل فشار آب
A05خرابی برد
A06سنسور مصرفی
A07سنسور گرمایش
A11حشگر قبل از فرمان برد عمل کرده
انفجاری روشن شدن
ADJتنظیم الکتریکی حداقل و حداکثر مدار گرمایش
چشمک زن زمستانه/تابسستانه با باز شدن آباشکال در پرشر دود, مجموعه فن (تا 10 دقیقه)
چشمک زن تابستانه/ زمستانهاشکال در کلید حداقل فشار آب(تا 10 دقیقه)

لیست خطا بوتان مدل ورونا

کد خطاشرح خطا
E01وجود اشکال در روشن شدن مشعل پس از طی شدن پروسه جرقه زنی (عدم تشکیل شعله)
E02عمل نمودن کلید حرارتی در اثر بالا رفتن بیش از حد دمای آب مدار گرمایش یا قطعی در کابل متصل به آن
E03عمل ننمودن کلید حرارتی کلاهک تعدیل
E04 قفل موقتپایین بودن فشار آب مدار گرمایش
E04 قفل دائمخرابی سنسور دمای آبگرم بهداشتی یا به اصطلاح خرابی NTC بهداشتی.
E06خرابی سنسور دمای آبگرم بهداشتی یا به اصطلاح خرابی NTC بهداشتی.
E07خرابی سنسور دمای آب مدار گرمایش یا قطعی سیم آن یا به اصطلاح خرابی NTC بهداشتی.
E09عدم گردش آب در مدار
E11پارازیت شعله
E12قطعی سیم مدولاتور شیر گاز
E28تکرار متوالی یک کد خطا بیش از 5 بار
E37پایین بودن ولتاژ برق ورودی
E40فرکانس نا مناسب برق ورودی
E41خاموش شدن مشعل بیش از 6 مرتبه متوالی .
E42گیر کردن دکمه هل
E43عدم ارتباط یا کنترل از راه دور
E44طی شدن زمان لازم برای باز بودن شیر گاز جهت تشکیل شعله
E62خارج شدن شیر گاز از کالیبره ( به هنگام تعویض برد)
E72دمای مدار گرمایش کافی نیست ( عدم واکنش NTC نسبت به دما در 30 ثانیه در حالیکه دستگاه روشن است ) .
E80خطای نرم افزاری ( نیاز به بروز رسانی )
E81مشکل احتراق ( تشخی مسدود بودن خروجی دود یا ورودی هوا در زمان روشن شدن محصول ) .
E82قفل به دلیل احتراق ناقص – مسیر خروجی دود را بررسی کنید
E83خطا به دلیل احتراق ناقص
E84مشکل احتراق ( با کم کردن ظرفیت دستگاه به کار خود ادامه می دهد) .
E98اشکال نرم افزاری در وضعیت راه اندازی .
E99خطای عمومی
888درجه حرارت بالا است

لیست خطا بوتان مدل بنسره

کد خطاشرح خطا
10قطع شدن گاز ،خرابی حسگر شعله
11انفجاری روشن شدن پکیج دیواری
20کلید حرارتی
21خرابی یا قطع سنسور روی مشعل
22سنسور دود یا خراب است یا عملکرد صحیحی ندارد.
30خرابی فن و کلید ایمنی دود بعد از یک دقیقه

مسیر خروجی دود بسته شده است یا قطعات عملکرد درستی ندارند.
31خرابی فن و کلید ایمنی دود قبل از یک دقیقه

مسیر خروجی دود بسته شده است.
40پایین بودن فشار آب بیشتر از یک دقیقه

منبع انبساط سوراخ شده است یا فشار ورودی آب کم است.
41پایین بودن فشار آب کمتر از یک دقیقه

منبع انبساط سوراخ شده است یا فشار ورودی آب کم است.
42خرابی ترنسد یوسر فشار آب

سنسور تشخیص آب خراب شده است.
51 تا 59خرابی برد کنترل

تمامی برنامه ها را به حالت پیشفرض برگردانید دستگاه را ریستارت کنید.

مجموعه سیم ها را به طور دقیق چک کنید.

اتصالات را چک کنید.

مرحله جرقه زنی دستگاه را چک کنید.
60خرابی NTC مصرفی

سنسور آب مصرفی خراب است.
70 و 71خرابی NTC گرمایش

سنسور مدار گرمایش مشگل دارد.
77خرابی NTC گرمایش از کف

سنسور گرمایشی از سیستم گرمایش از کف مشگل دارد.
J0خرابی برد کنترل

خرابی کابل ارتباطی برد کنترل و برد نمایشگر
J1قرار گرفتن شوفاژ در حالت کنترلی ( ریموت ) پس از یک دقیقه
AL21 (مختص بنسره پرو30kis)خرابی سنسور روی مشعل 200 درجه
AL22 (مختص بنسره پرو30kis)قطع ارتباطی مجموعه سیم با برد
AL30 (مختص بنسره پرو30kis)حسگر اختلاف فشار دود(PAD)
AL31 (مختص بنسره پرو30kis)در صورت بروز این خطا دستگاه خود به خود ریست میشود تا شاید مشکل برطرف گردد
AL50 (مختص بنسره پرو30kis)روشن شدن دستگاه بدون ارسال فرمان از برد

لیست خطا بوتان مدل نوا بنسره

کد خطاشرح خطا
01قطعی گاز
02کلید حرارتی
03ترموستات دود
04 + قرمز و زردپرشر سویچ آب
05مشکل ارتباطی ریموت با دستگاه
06سنسور آب مصرفی
07سنسور آب گرمایش

لیست خطا بوتان مدل bn324i

کد خطالیست خطا
قرمز ثایتکلید حرارتی
ترموستات دود
عدم تشکیل شعله
اتصالی حسگر
قرمز چشمک زن0.1 ثانیه = سنسور گرمایش و مصرفی

0.5 ثانیه=قطعی پتانسیومتر

1 ثانیه= روشن نشدن مشعل

2 ثانیهکلید حداقل فشار آب یا فیوز 2 آمپر

لیست خطا بوتان مدل calda riello

کد خطاشرح خطا
قرمز چشمک زنقطعی سنسورها
قرمز ثابتکلید حرارتی
قرمز و زردپرشر آب