لیست کدخطا تاچی

تاچی تیپ A

کد خطاشرح خطا
E1نقص در احتراق
E2عمل کردن کلید حرارتی
E3نقص در تهویه
E4پرشر سویچ آب
E6سنسور آبگرم مصرفی G18
E7سنسور گرمایش G18

 تاچی تیپ B

کد خطاشرح خطا
E1نقص در احتراق
E2نقص در تهویه
E3نقص در سنسور تهویه
E4عمل کردن کلید حرارتی
E5نقص در سنسور دمای ورودی
E6نقص در سنسور دمای ورودی
E7نقص در سنسور دمای گرمایش
E8نقص در برد الکتریکی
E9پرشر سویچ آب

تاچی تیپ C,D,Eco

کد خطاشرح خطا
E1نقص در تهویه
E2سنسور گرمایش
E3سنسورآبگرم مصرفی
E4فعال شدن کلید حرارتی
E5نقص در مدار شیرگاز
E6نقص در احتراق
E7نقص در شعله
E8نقص در فشار گاز
E9یخ زدگی
EBوجود شعله پس از خاموش شدن
ECبرد الکتریکی
EPکمبود فشارآب مدار گرمایش