لیست کدخطا تاچی

تاچی تیپ A

کد خطا شرح خطا
E1 نقص در احتراق
E2 عمل کردن کلید حرارتی
E3 نقص در تهویه
E4 پرشر سویچ آب
E6 سنسور آبگرم مصرفی G18
E7 سنسور گرمایش G18

 تاچی تیپ B

کد خطا شرح خطا
E1 نقص در احتراق
E2 نقص در تهویه
E3 نقص در سنسور تهویه
E4 عمل کردن کلید حرارتی
E5 نقص در سنسور دمای ورودی
E6 نقص در سنسور دمای ورودی
E7 نقص در سنسور دمای گرمایش
E8 نقص در برد الکتریکی
E9 پرشر سویچ آب

تاچی تیپ C,D,Eco

کد خطا شرح خطا
E1 نقص در تهویه
E2 سنسور گرمایش
E3 سنسورآبگرم مصرفی
E4 فعال شدن کلید حرارتی
E5 نقص در مدار شیرگاز
E6 نقص در احتراق
E7 نقص در شعله
E8 نقص در فشار گاز
E9 یخ زدگی
EB وجود شعله پس از خاموش شدن
EC برد الکتریکی
EP کمبود فشارآب مدار گرمایش