مبدل ثانویه

مبدل ثانویه پکیج

وظیفه در پکیج
گرم کردن آبگرم مصرفی به کمک گردش آبگرم شوفاژ

عملکرد داخلی مبدل ثانویه

از دومسیر مجزا و خالف جهت تشکیل شده که در نقاط زیادی باهم برخورد نقطه ای آن را گرم می کند.

نحوه تست مبدل صفحه ای

ا بیرون آوردن مبدل صفحه ای از باز بودن هر دو مسیر عبور آبگرم و شوفاژ اطمینان حاصل کنید و رسوب احتمالی هردو مسیر را با مواد رسوب گیر شستشو دهید. در صورت معیوب بودن مبدل صفحه ای اگر پکیج در مود تابستانه روشن شود ولی آب مصرفی گرم نشود ، مسیر آب شوفاژ مبدل صفه ای گرفته یا رسوب دارد ولی اگر آب سرد با فشار وارد پکیج می شود ولی آبگرم با فشار کم خارج گردد مسیر آب سرد مبدل صفحه ای مسدود شده است .

مبدل ثانویه
مبدل ثانویه

محل نصب مبدل صفحه ای

معموال بین دو بلوک رفت و برگشت قرار گرفته و دو بلوک را به هم متصل می کند.

نکته :

مبدل صفحه ای مخصوص پکیج های دو مبدله می باشد که شعله آب شوفاژ را درمبدل اصلی گرم کرده و سپس آبگرم شده شوفاژ با چرخش پمپ بین مبدل اصلی و مبدل صفحه ای باعث گرم شدن آب گرم مصرفی می گردد