نمونه سوالات فنی حرفه ای پکیج شوفاژ گازی(1)

نمونه-سوالات-فنی-حرفه-ای-پکیج-شوفاژ-گازی
نمونه-سوالات-فنی-حرفه-ای-پکیج-شوفاژ-گازی

سوالات امتحان دوره پکیج شوفاژ گازی فنی حرفه ای جهت استفاده کارآموزان محترم توسط وبسایت سوفاژ سانترال تدوین شده است.

1 با بازکردن آبگرم مصرفی اولین قطعه ای که عمل میکند چیست ؟
الف مشعل
ب فلوسوئیچ
ج آگوستات
د برد الکترونیک
   
2 روانکاری پمپ سیرکولاتور در پکیج باکدام مورد انجام می گیرد ؟
الف پارافین
ب روغن
ج آب داخل پمپ
د همه موارد
   
3 درصورت بالارفتن دما درمبدل تا بالای 100 درجه کدام قطعه ، وظیفه متوقف کردن پکیج را بر عهده دارد ؟
الف پتانسومتر گرمایش
ب پتانسیومتر آبگرم مصرفی
ج شیرکنترل گاز
د کلید حرارتی
   
4 اگرفشار سیستم از 3 بار بالارفت کدام قطعه عمل می کند ؟
الف شیر سه طرفه
ب شیر یک طرفه
ج شیر اطمینان
د شیرهواگیری
   
5 ترموستات ایمنی دود درکجا ی پکیج بدون فن نصب می گردد ؟
الف روی فن
ب روی مبدل اولیه
ج روی لوله رفت پکیج
د روی کلاهک تعدیل
   
6 منظور از برنر کدام قطعه است ؟
الف دیگ
ب پمپ
ج مشعل
د منبع انبساط
   
7 شیراطمینان هنگام عمل کردن با تخلیه آب فشار سیستم را ……………… می دهد؟
الف افزایش
ب کاهش
ج تغییر نمی دهد
د اول کاهش و سپس افزایش
   
8 کاربرد مبدل ثانویه عبارت است از……………………..
الف تامین آبگرم مدار گرمایش
ب تامین آبگرم مصرفی و مدار گرمایش
ج تامین آبگرم مصرفی
د درپکیج فقط یک مبدل وجود دارد
   
9 کاربرد حسگر شعله درپکیج چیست ؟
الف کنترل و حضور شعله
ب جهت روشن کردن مشعل
ج جهت روشن شدن پیلوت
د کنترل دمای شعله
   
10 محل نصب بای پس …………………….
الف در مدارآبگرم مصرفی
ب درمسیرگاز ورودی
ج درمسیر بین لوله رفت و برگشت مدار گرمایش
د بین مسیر مبدل و پمپ
   
11 کاربرد ترموکوپل چیست ؟
الف جهت اندازه گیری حجم آب خروجی
ب جهت کنترل دمای شعله
ج یک وسیله ایمنی است جهت کنترل عملکرد فن
د یک وسیله ایمنی است
   
12 کدام جمله صحیح نمی باشد؟
الف در مدار آبگرم مصرفی پکیج ها ابتدا فلو سوئیچ فعال می شود.
ب در پکیج ابتدا کلید ایمنی فشار دود بسته است سپس فن بکار می افتد و بعد از آن کلید ایمنی فشار باز می شود
ج درپکیج ابتدا کلید ایمنی فشار دودباز است سپس فن بکار می افتد و بعد از آن کلید ایمنی فشار بسته می شود.
د موارد الف و ج
   
13 فشار گاز درلوله کشی ساختمان معمولا چه مقدار است ؟
الف 8/1 بار
ب 18 میلی بار
ج 180 میلی بار
د 270 میلی بار
   
14 وضعیت ترموستات حد در حالت ابتدایی و پس از عمل کردن چگونه است ؟
الف کلوز – اپن
ب اپن  – کلوز
ج کلوز  – کلوز
د اپن – اپن
   
15 محل نصب کلید حداقل فشار آب در کجا می باشد ؟
الف در مدار گرمایش
ب درمسیر آب سرد ورودی
ج در مدارآبگرم مصرفی
د در مسیر گاز
   
16 برد کنترل جهت تنظیم دما ازکدامیک از قطعات زیر فرمان می گیرد؟
الف NTC
ب مبدل اولیه
ج مبدل ثانویه
د شیرگاز
   
17 وظیفه کلید فشار ایمنی دود ( پرشر سوئیچ فشار دود ) در دستگاههای فن دار چیست؟
الف در صورت عدم خروج محصولات احتراقی دستگاه را از کار می اندازد
ب گازهای حاصل از احتراق را کنترل می کند
ج باعث رساندن جریان برق به فن می شود
د فشارتخلیه دود را زیاد می کند
   
18 در سیستم پکیج حداکثر فشار مجاز مداربسته ………………….. است ؟
الف 250 بار
ب 5 بار
ج 5/1 بار
د 5/2 بار
   
19 معمولا جنس مبدل اصلی پکیج چیست ؟
الف مس
ب آهن با پوشش قلع و سرب
ج استیل
د آلومینیوم
   
20 نازل ها برروی کدام قسمت از مشعل قرار گرفته است؟
الف پیلوت
ب پره های مشعل
ج چند راهه
د ونتوری
   
21 کلید ایمنی دودکش کجا نصب می شود و به کجا دستور می دهد ؟
الف داخل دودکش – شیر کنترل گاز
ب کلاهک تعدیل فشار – برد الکترونیک
ج کلاهک تعدیل فشار – شیر کنترل گاز
د مبدل اصلی – برد الکترونیک
   
22 اگر  فشار دستگاه بالا برود علت آن کدامیک از موارد زیر نمی باشد؟
الف منبع انبساط باد ندارد
ب لاستیک منبع انبساط سوراخ شده است
ج شیر پر کن باز گذاشته شده است
د مبدل ثانویه سوراخ است
   
23 وظیفه سنسور آب گرم بهداشتی (فلو سوئیچ) چیست؟
الف کنترل دمای آب گرم بهداشتی
ب کنترل دمای آب سیستم گرمایش
ج کنترل جریان آب گرم بهداشتی
د کنترل جریان آب سیستم گرمایش
   
24 فلوسوئیچ  پکیج ها چه موقع عمل می کند و به کجا دستور می دهد؟
الف فشار سیستم بیش از اندازه بالا رود- شیر اطمینان
ب فشار سیستم بیش از اندازه پائین رود – شیر سه راهه موتوری
ج هنگام باز شدن شیر آلات بهداشتی – برد کنترل الکترونیک
د هنگام باز شدن شیز آلات بهداشتی – مستقیما به شیر سه راهه موتوری
   
25 فلوسوئیچ  در پکیج به چه قسمتی دستور میدهد و سپس کدام قسمت وارد عمل می شود؟
الف اکوستاتتنظیم دما – شیر سه راهه موتوری
ب پتانسیومتر – شیر سه راهه موتوری
ج برد الکترونیک – شیر سه راهه موتوری
د برد الکترونیک –  پتانسیو متر
   
26 وظیفه محدود کننده جریان در مدار آب گرم مصرفی چیست ؟
الف جلو گیری از داغ شدن بیش از حد آب در مُبدل
ب خنثی کردن فشار اضافی وارد بر مدار آب گرم مصرفی
ج ایجاد فشار در مدار شوفاژبرای راه اندازی
د وسیله کنترل و ایمنی برای وجود آب با فشار کافی در مدار شوفاژ
   
27 مقاومت سنسور NTC سالم در مدار شوفاژ چه مقداری باید باشد؟
الف در دمای معمولی 10 اهم
ب در حالت داغ 10 اهم
ج در حالت داغ 10 کیلو اهم
د در دمای معمولی 10 کیلو اهم
   
28 در صورت نیاز به استفاده از پُمپ سیر کولا تور با دبی بالاتر کدام قطعه همراه آن باید تعویض گردد؟
الف کلید ایمنی حداقل فشار
ب شیر بای پس
ج شیر پر کن
د شیر اطمینان
   
29 PTC به چه معناست ؟
الف مقاومت بدون تنظیم
ب مقاومت با ضریب حرارتی منفی
ج مقاومت با ضریب حرارتی مثبت
د هیچکدام
   
30 سیستم ایمنی دوددر دستگاههای فن دار بر عهده کدام قطعه می باشد؟
الف کلید حرارتیْ75
ب فن
ج کلید ایمنی فشار دود
د بُرد الکتریکی
https://www.shofajsantral.com/%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b1%d8%af-%d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac-%d8%af%d9%88-%d9%85%d8%a8%d8%af%d9%84/
همچنین بخوانید…
https://urgencetasisat.com/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%851/
همچنین بخوانید…