نمونه سوالات فنی حرفه ای پکیج شوفاژ گازی(1)

نمونه-سوالات-فنی-حرفه-ای-پکیج-شوفاژ-گازی
نمونه-سوالات-فنی-حرفه-ای-پکیج-شوفاژ-گازی

سوالات امتحان دوره پکیج شوفاژ گازی فنی حرفه ای جهت استفاده کارآموزان محترم توسط وبسایت سوفاژ سانترال تدوین شده است.

1با بازکردن آبگرم مصرفی اولین قطعه ای که عمل میکند چیست ؟
الف مشعل
ب فلوسوئیچ
جآگوستات
دبرد الکترونیک
  
2روانکاری پمپ سیرکولاتور در پکیج باکدام مورد انجام می گیرد ؟
الفپارافین
بروغن
ج آب داخل پمپ
دهمه موارد
  
3درصورت بالارفتن دما درمبدل تا بالای 100 درجه کدام قطعه ، وظیفه متوقف کردن پکیج را بر عهده دارد ؟
الفپتانسومتر گرمایش
بپتانسیومتر آبگرم مصرفی
جشیرکنترل گاز
د کلید حرارتی
  
4اگرفشار سیستم از 3 بار بالارفت کدام قطعه عمل می کند ؟
الفشیر سه طرفه
بشیر یک طرفه
ج شیر اطمینان
دشیرهواگیری
  
5ترموستات ایمنی دود درکجا ی پکیج بدون فن نصب می گردد ؟
الفروی فن
بروی مبدل اولیه
جروی لوله رفت پکیج
د روی کلاهک تعدیل
  
6منظور از برنر کدام قطعه است ؟
الفدیگ
بپمپ
ج مشعل
دمنبع انبساط
  
7شیراطمینان هنگام عمل کردن با تخلیه آب فشار سیستم را ……………… می دهد؟
الفافزایش
ب کاهش
جتغییر نمی دهد
داول کاهش و سپس افزایش
  
8کاربرد مبدل ثانویه عبارت است از……………………..
الفتامین آبگرم مدار گرمایش
بتامین آبگرم مصرفی و مدار گرمایش
ج تامین آبگرم مصرفی
ددرپکیج فقط یک مبدل وجود دارد
  
9کاربرد حسگر شعله درپکیج چیست ؟
الفکنترل و حضور شعله
بجهت روشن کردن مشعل
ججهت روشن شدن پیلوت
دکنترل دمای شعله
  
10محل نصب بای پس …………………….
الفدر مدارآبگرم مصرفی
بدرمسیرگاز ورودی
ج درمسیر بین لوله رفت و برگشت مدار گرمایش
دبین مسیر مبدل و پمپ
  
11کاربرد ترموکوپل چیست ؟
الف جهت اندازه گیری حجم آب خروجی
بجهت کنترل دمای شعله
جیک وسیله ایمنی است جهت کنترل عملکرد فن
دیک وسیله ایمنی است
  
12کدام جمله صحیح نمی باشد؟
الفدر مدار آبگرم مصرفی پکیج ها ابتدا فلو سوئیچ فعال می شود.
ب در پکیج ابتدا کلید ایمنی فشار دود بسته است سپس فن بکار می افتد و بعد از آن کلید ایمنی فشار باز می شود
جدرپکیج ابتدا کلید ایمنی فشار دودباز است سپس فن بکار می افتد و بعد از آن کلید ایمنی فشار بسته می شود.
دموارد الف و ج
  
13فشار گاز درلوله کشی ساختمان معمولا چه مقدار است ؟
الف8/1 بار
ب 18 میلی بار
ج180 میلی بار
د270 میلی بار
  
14وضعیت ترموستات حد در حالت ابتدایی و پس از عمل کردن چگونه است ؟
الفکلوز – اپن
باپن  – کلوز
جکلوز  – کلوز
داپن – اپن
  
15محل نصب کلید حداقل فشار آب در کجا می باشد ؟
الف در مدار گرمایش
بدرمسیر آب سرد ورودی
جدر مدارآبگرم مصرفی
ددر مسیر گاز
  
16برد کنترل جهت تنظیم دما ازکدامیک از قطعات زیر فرمان می گیرد؟
الف NTC
بمبدل اولیه
جمبدل ثانویه
دشیرگاز
  
17وظیفه کلید فشار ایمنی دود ( پرشر سوئیچ فشار دود ) در دستگاههای فن دار چیست؟
الف در صورت عدم خروج محصولات احتراقی دستگاه را از کار می اندازد
بگازهای حاصل از احتراق را کنترل می کند
جباعث رساندن جریان برق به فن می شود
دفشارتخلیه دود را زیاد می کند
  
18در سیستم پکیج حداکثر فشار مجاز مداربسته ………………….. است ؟
الف250 بار
ب5 بار
ج 5/1 بار
د5/2 بار
  
19معمولا جنس مبدل اصلی پکیج چیست ؟
الف مس
بآهن با پوشش قلع و سرب
جاستیل
دآلومینیوم
  
20نازل ها برروی کدام قسمت از مشعل قرار گرفته است؟
الفپیلوت
بپره های مشعل
ج چند راهه
دونتوری
  
21کلید ایمنی دودکش کجا نصب می شود و به کجا دستور می دهد ؟
الفداخل دودکش – شیر کنترل گاز
ب کلاهک تعدیل فشار – برد الکترونیک
جکلاهک تعدیل فشار – شیر کنترل گاز
دمبدل اصلی – برد الکترونیک
  
22اگر  فشار دستگاه بالا برود علت آن کدامیک از موارد زیر نمی باشد؟
الفمنبع انبساط باد ندارد
بلاستیک منبع انبساط سوراخ شده است
جشیر پر کن باز گذاشته شده است
د مبدل ثانویه سوراخ است
  
23وظیفه سنسور آب گرم بهداشتی (فلو سوئیچ) چیست؟
الفکنترل دمای آب گرم بهداشتی
بکنترل دمای آب سیستم گرمایش
ج کنترل جریان آب گرم بهداشتی
دکنترل جریان آب سیستم گرمایش
  
24فلوسوئیچ  پکیج ها چه موقع عمل می کند و به کجا دستور می دهد؟
الففشار سیستم بیش از اندازه بالا رود- شیر اطمینان
بفشار سیستم بیش از اندازه پائین رود – شیر سه راهه موتوری
ج هنگام باز شدن شیر آلات بهداشتی – برد کنترل الکترونیک
دهنگام باز شدن شیز آلات بهداشتی – مستقیما به شیر سه راهه موتوری
  
25فلوسوئیچ  در پکیج به چه قسمتی دستور میدهد و سپس کدام قسمت وارد عمل می شود؟
الفاکوستاتتنظیم دما – شیر سه راهه موتوری
بپتانسیومتر – شیر سه راهه موتوری
ج برد الکترونیک – شیر سه راهه موتوری
دبرد الکترونیک –  پتانسیو متر
  
26وظیفه محدود کننده جریان در مدار آب گرم مصرفی چیست ؟
الفجلو گیری از داغ شدن بیش از حد آب در مُبدل
ب خنثی کردن فشار اضافی وارد بر مدار آب گرم مصرفی
جایجاد فشار در مدار شوفاژبرای راه اندازی
دوسیله کنترل و ایمنی برای وجود آب با فشار کافی در مدار شوفاژ
  
27مقاومت سنسور NTC سالم در مدار شوفاژ چه مقداری باید باشد؟
الفدر دمای معمولی 10 اهم
بدر حالت داغ 10 اهم
جدر حالت داغ 10 کیلو اهم
د در دمای معمولی 10 کیلو اهم
  
28در صورت نیاز به استفاده از پُمپ سیر کولا تور با دبی بالاتر کدام قطعه همراه آن باید تعویض گردد؟
الفکلید ایمنی حداقل فشار
بشیر بای پس
جشیر پر کن
دشیر اطمینان
  
29PTC به چه معناست ؟
الفمقاومت بدون تنظیم
بمقاومت با ضریب حرارتی منفی
جمقاومت با ضریب حرارتی مثبت
دهیچکدام
  
30سیستم ایمنی دوددر دستگاههای فن دار بر عهده کدام قطعه می باشد؟
الفکلید حرارتیْ75
بفن
ج کلید ایمنی فشار دود
دبُرد الکتریکی
https://www.shofajsantral.com/%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b1%d8%af-%d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac-%d8%af%d9%88-%d9%85%d8%a8%d8%af%d9%84/
همچنین بخوانید…
https://urgencetasisat.com/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%851/
همچنین بخوانید…