نمونه سوالات فنی حرفه ای پکیج شوفاژ گازی(2)

نمونه-سوالات-فنی-حرفه-ای-پکیج-شوفاژ-گازی
نمونه-سوالات-فنی-حرفه-ای-پکیج-شوفاژ-گازی

سوالات امتحان دوره پکیج شوفاژ گازی فنی حرفه ای جهت استفاده کارآموزان محترم توسط وبسایت سوفاژ سانترال تدوین شده است.

1در صورتیکه در مدار گرمایشی گرفتگی وجود داشته باشدکدام قطعه در پکیج تحریک می شود؟
الفسنسور فشار آب
بشیر اطمینان
جسوپاپ بای پس
دفلو سوئیچ
  
2کدامیک از قطعات زیر جزء قطعات ایمنی پکیج نمی باشد؟
الفسنسور دود
بفلوسوئیچ
جشیر اطمینان 3 بار
دکلید حرارتی
  
3دریک مدار برق ولت متر به صورت ……………و آمپرمتر به صورت ………………. نصب می شود.
الفموازی _ سری
بسری _ سری
جموازی موازی
دسری _ موازی
  
4شعله مشعلی که فقط از هوای ثانویه استفاده کند چه نام دارد؟
الفشعله خنثی
بشعله زرد سوز
جشعله آبی سوز
دشعله بی رنگ
  
5وظیفه کلاهک تعادل در دودکشها چیست ؟ ( کلاهک تعدیل)
الفکنترل دمای محصولات احتراق
برقیق کردن محصولات احتراق
جارتباط دادن بین مصرف کننده و دودکش
دتامین فشار استاتیک برای فن
  
6کدامیک از مبدل های زیر تحت عنوان پوسته لوله معروف است ؟
الفمبدل اولیه
بمبدل ثانویه
جمبدل گاز به آب
دمنبع انبساط
  
7کدامیک از موارد زیر جزء مدار آبگرم مصرفی در پکیج های دو مبدله  نمی باشد؟
الففلوسوئیچ
بمبدل ثانویه
جپمپ سیرکولاتور
دشیراطمینان
  
8مانومتر وسیله ای است جهت اندازه گیری
الفدما
بحجم
جدبی
دفشار
  
9کدامیک از گروه های زیر به ، روم سیلد  معروفند ؟
الفلوازم گاز سوز خانگی
بلوازم گاز سوز نوع A
جلوازم گازسوز نوع B
دلوازم گازسوز نوع C
  
10کاربرد فن در پکیج چیست؟
الفجهت تخلیه گازهای حاصل از احتراق
بجهت تخلیه هوای داخل دستگاه
ججهت تعویض هوای محل نصب دستگاه
دجهت تخلیه گاز اضافی
11حداکثر طول شیلنگ های گاز در وسایل گازسوز ……………………. سانتی متر است.
الف90
ب120
ج170
د150
  
12رگلاتور فشار گاز را …………………مرتبه کاهش می دهد .
الف60
ب120
ج240
د480
  
13کدام مورد وظیفه سیم ارت نیست؟
الفاتصال زمین است.
ببا اتصال یک دستگاه الکتریکی بوسیله سیم،برق بدنه را به زمین منتقل می کند.
جبرای پیشگیری ازخطر است
دتامین نول برای فاز ها
  
14اگر دماسنج 104 درجه فارنهایت را نشان دهد چند درجه سانتی گراد است ؟
الف68
ب72
ج32
د40
  
15پس از روشن شدن پکیج (درحالت زمستانی) بلافاصله فشار کار سیستم پکیج بالا رفته وشیر اطمینان عمل می کند و وقتی که آب گرم مصرفی در مدار قرار می گیرد فشار سیستم افت می کند؟
الفشیرسه راهه موتوری خراب است
ببرد الکترونیک خراب است
جفلو سوئیچ خراب است.
دمنبع انبساط باید تزریق هوا شود
  
16اگر لوله کشی رادیاتورها از نوع برگشت مستقیم باشد برای متعادل کردن سیستم بهتراست از کدام روش استفاده شود.
الفبه وسیله تنظیم شیر رفت رادیاتور
ببه وسیله تنظیم دبی آب عبوری از پمپ
جبه وسیله تنظیم شیر قفلی برگشت رادیاتور
دهیچ راه حلی ندارد
  
17شیرترموالکتریک نیروی الکتریکی تحریک کننده خود را از …………………………. دریافت می کند.
الفپیلوت
بکلید ایمنی
جترموستات
دترموکوپل
  
18پکیج دو مبدله  در حالت گرمایش روشن نمی شود ولی مدار آبگرم بهداشتی کار می کند علت چیست ؟
الفکلید حداقل فشار خراب شده
بپمپ سیرکولاسیون گریپاژ کرده
جمبدل اصلی رسوب دارد
داتصال ترموستات دستگاه قطع شده
  
19وضعیت پمپ درحالت استفاده از آب گرم مصرفی در پکیج تک مبدله ………………….و دو مبدله ……………………می باشد
الفروشن _ روشن
بروشن _خاموش
جخاموش _ خاموش
دخاموش _ روشن
  
20شیر سه راه موتوری با فعال شدن کدام قطعه ، تغییر حالت می دهد
الفشیرگاز
بپمپ
جفلو سوئیچ
دمشعل
21در صورتی که سیستم آب گرم مصرفی عمل نکند ، اولین قسمتی که مورد بازدید قرار می گیرد کدام است ؟
الفمبدل ثانویه
بمبدل اصلی
جشیر سه راهه
دفلوسوئیچ
  
22برای تنظیم شعله در حداکثر توان باید ………….
الفشیر آب گرم مصرفی باز شود _ لوله هوا خارج شود _ شعله با مهره شش گوش تنظیم شود
بسیم مدولاتور شیرگاز جدا شود _ شیر آب گرم مصرفی باز شود_ شعله با پیچ گوشتی دوسو تنظیم شود
جشیر آب گرم مصرفی باز شود_ سیم مدولاتور شیرگاز جدا شود _ شعله با مهره شش گوش  تنظیم شود
دپتانسیومتر گرمایش در بیشترین مقدار قرارداده شود – شعله با پیچ گوشتی دوسو تنظیم شود
  
23هرگاه پس از چند ثانیه از روشن شدن مشعل ، پکیج خاموش شود ، کدام قطعه معیوب است ؟
الففلوسوئیچ
بمبدل ثانویه
جمیله یونیزاسیون
دترانس جرقه
  
24ورودی های برد الکترونیک عبارتند از
الففن _  فلوسوئچ _ ترموستات اتاقی
بشیر سه راهه_  شیرگاز _ پتانسومترها
جالکترود یونیزاسیون _ فلوسوئیچ _  ترموستات اتاقی
دپمپ _  شیرسه راهه _ فن
  
25حداقل ارتفاع دودکش پکیج بدون فن …………………..  متر  می باشد
الف5/1
ب4
ج3
د6
  
26سطح مبدل حرارتی با چه آلیاژی پوشیده  شده است و  چرا؟
الفبرنج – افزایش انتقال حرارت
ببرنز جلوگیری از خوردگی
جآلومنیوم – جلوگیری از خوردگی
دآلومنیوم – افزایش انتقال حرارت
  
27مقاومت بوبین های شیر گاز  کدام است ؟
الف5/6  و 8  کیلو اهم
ب5/6  و  8/0  کیلو اهم
ج65 و 8/0  کیلواهم
د65 و 8 کیلو اهم
  
28تنها مسیر اتصال مدار گرمایش به مدار مصرفی ………………است ؟
الففلوسوئیچ
بمانومتر
جشیرپرکن
دمبدل ثانویه
  
29طبق رابطه احتراق کامل گاز متان ، یک حجم متان برای سوخت کامل نیاز به ……………..حجم  هوا  دارد.
الف5
ب6
ج8
د10
  
30حداقل دبی لازم برای فعال شدن فلوسوئیچ چه مقدار است؟
الف2 لیتر در دقیقه
ب5 لیتر در دقیقه
ج2/0 لیتر در دقیقه
د5/0 لیتر در دقیقه
https://www.shofajsantral.com/%d8%b1%d8%b3%d9%88%d8%a8-%d8%b2%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%b4%d9%88%d9%81%d8%a7%da%98/
بیشتر بخوانید بیشتر بدانید.
https://urgencetasisat.com/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%85-3/
بیشتر بخوانید بیشتر بدانید